1. TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG HIỆN NAY ÁP DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC KHUYẾN CÁO MỚI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI VỀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NĂM 2023

Hoàng Thị Thanh Thuỷ1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Dựa trên các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); thông qua việc đánh giá thực trạng tại Việt Nam; tác giả đề xuất một số giải pháp với hy vọng tham mưu trong việc áp dụng phác đồ điều trị mới cho người bệnh lao kháng thuốc tại Việt Nam một cách an toàn và hiệu quả.


Phương pháp: Tổng quan tài liệu từ các trang web chính thức của quốc tế và Việt Nam, các tài liệu lưu trữ của Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam.


Kết quả: Khả năng tiếp cận xét nghiệm kháng sinh đồ (KSĐ) đối với thuốc lao hàng hai chưa đầy đủ do hạn chế về nguồn lực, hệ thống vận chuyển mẫu và chuỗi cung ứng sinh phẩm xét nghiệm. Việc theo dõi đáp ứng vi khuẩn học trong quá trình điều trị vẫn còn hạn chế do những khó khăn ảnh hưởng tới khả năng tuân thủ của người bệnh. Theo dõi an toàn thuốc, giám sát điều trị còn bất cập do thiếu nguồn lực và chưa phân tuyến tới y tế cơ sở.


Kết luận: Việt Nam cần đầu tư nguồn lực để cải thiện những hạn chế liên quan đến tiếp cận xét nghiệm KSĐ và các dịch vụ y tế chăm sóc hỗ trợ người bệnh nhằm áp dụng phác đồ mới cho người bệnh lao kháng thuốc một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organization, Global Tuberculosis
Report 2023. 2023. ISBN 978-92-4-008385-1
[2] World Health Organization, consolidated guidelines
on tuberculosis. Module 4: Treatment
Drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update, 2022.
[3] Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự
phòng bệnh lao, 2024.
[4] World Health Organization, Companion handbook to
the WHO guidelines for the programmatic management
of drug-resistant tuberculosis, 2014.
[5] World Health Organization, Consolidated Guidelines on
Tuberculosis, Module 4- Treatment,
Drug-resistant tuberculosis treatment, 2020.
[6] Trần Văn Sáng, Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Viết
Nhung và cộng sự, Bệnh học lao, 2015.
[7] World Health Organization, Module 4- operational
handbook on tuberculosis. Module 4: Treatment,
Drug-resistant tuberculosis treatment
2022 update [Online]. Available: Https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/340256/97
89240022614-eng.pdf
[8] World Health Organization, Module 3 -Update-
Consolidated Guidelines on Tuberculosis. :
Diagnosis -Rapid diagnostics for tuberculosis
detection, 2021.
[9] Chương trình Chống lao Quốc gia, Báo cáo hoạt
động hàng năm của Chương trình Chống lao
Quốc gia (trích số liệu)- Data collection from
National TB control Programme of Vietnam.
[10] A. Bateson et al., Ancient and recent differences
in the intrinsic susceptibility of Mycobacterium
tuberculosis complex to pretomanid, J. Antimicrob.
Chemother., vol. 77, no. 6, pp. 1685–1693,
2022, doi: 10.1093/jac/dkac070.