38. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG TĂNG CƯỜNG TRÍ NHỚ CỦA VIÊN NANG MỀM HUP A BẰNG MÔ HÌNH SCOPOLAMINE TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Lê Thị Hồng Hạnh1, Đỗ Minh Trung1, Trịnh Nam Trung1, Cấn Văn Mão1, Nguyễn Văn Thư1
1 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá được tác dụng tăng cường trí nhớ của viên nang mềm Hup A bằng mô hình scopolamine.


 


Đối tượng: Viên nang mềm Hup A đạt tiêu chuẩn cơ sở.


Phương pháp: Chuột nhắt trắng được cho uống Hup A với liều 1 là 192mg/kg/24h và liều 2 là 384mg/kg/24h, sau đó được tiêm phúc mạc (i.p) Scopolamine (Scop) 1,5 mg/kg/24h. Chuột được tiến hành thử nghiệm mê lộ chữ Y và mê lộ nước.


Kết quả: Tần suất và phần trăm thay đổi luân phiên lô trị hai có giá trị cao so với lô Scop (p<0,05). Lô Galantamine (Galan) và lô có giá trị cao hơn lô Chứng nhưng không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Thời gian chuột bơi khi tìm thấy bến đỗ tại thời điểm 7 ngày ở lô trị một và trị hai, lô Galan giảm khác biệt so với lô Scop (p<0,05). Chuột được uống Hup A 21 ngày liên tục với liều 2 làm tăng thời gian bơi tại bến đỗ so với lô Scop (p<0,05) và tương đương với lô Chứng (p>0,05).


Kết luận: Chuột được uống viên nang mềm Hup A có tác dụng tăng cường trí nhớ thông qua làm tăng tần xuất thay đổi luân phiên của chuột, giảm thời gian chuột bơi để tìm thấy bến đỗ và làm tăng thời gian bơi tại bến đỗ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] X Ma, C Tan, D Zhu et al., Huperzine A from
Huperzia species--an ethnopharmacolgical
review. J Ethnopharmacol, 113(1): 15-34, 2007.
[2] HY Zhang, New insights into huperzine A for
the treatment of Alzheimer’s disease. Acta
Pharmacol Sin, 33(9): 1170, 2012.
[3] R Wang, H Yan, XC Tang, Progress in studies
of huperzine A, a natural cholinesterase inhibitor
from Chinese herbal medicine. Acta Pharmacol
Sin, 27(1): 1-26, 2006.
[4] Y Yang, L Dai, D Wu et al., In Vitro Propagation,
Huperzine A Content and Antioxidant Activity
of Three Genotypic Huperzia serrata. Plants
(Basel), 10(6), 2021.
[5] WJ Szypuła, B Wileńska, A Misicka et al.,
Huperzine A and Huperzine B Production by
Prothallus Cultures of Huperzia selago (L.)
Bernh. ex Schrank et Mart. Molecules, 25(14),
2020.
[6] FSA Yadang, Y Nguezeye, CW Kom et al.,
Scopolamine-Induced Memory Impairment in
Mice: Neuroprotective Effects of Carissa edulis
(Forssk.) Valh (Apocynaceae) Aqueous Extract.
Int J Alzheimers Dis, 2020: 6372059.
[7] Phạm Thắng, Bệnh Alzheimer và các thể sa sút
trí tuệ khác, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2010.
[8] JF Flood, A Cherkin, Scopolamine effects on
memory retention in mice: a model of dementia.
Behav Neural Biol, 45(2): 169-84, 1986.
[9] TK Dang, SM Hong, VT Dao et al.,
Neuroprotective effects of total alkaloids fraction
of Huperzia serrata on scopolamine-induced
neurodegenerative animals. Phytother Res,
37(1): 140-150, 2023.