23. PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BẠO HÀNH NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2020

Trần Thị Lý1, Nguyễn Thị Thanh Tâm2, Lê Thị Hằng3
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
3 Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, nhân viên y tế (NVYT) có nguy cơ bị bạo hành cao trên toàn thế giới, điều này không chỉ tác động tiêu cực đến sức khoẻ tâm lý và thể chất của nhân viên y tế mà còn ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh cho người bệnh.


Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến bạo hành nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2020.


Phương pháp: Điều tra cắt ngang, nghiên cứu định lượng kết hợp định tính.


Kết quả và kết luận: 461 NVYT làm việc tại Bệnh viện Đa khoa xanh Pôn tham gia trả lời phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 52,9% NVYT bị bạo hành trong 12 tháng gần đây. Một số yếu tố có liên quan đến bạo hành NVYT gồm: nhóm tuổi, vị trí việc làm, chức danh chuyên môn, thời gian công tác và thời gian tiếp xúc với người bệnh/thân nhân người bệnh/khách.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Xiaojian D, Xin N, Lei S et al., The impact of
workplace violence on job satisfaction, job
burnout, and turnover intention: the mediating
role of social support. Health Qual Life
Outcomes; 2019;17:93.
[2] Ginger CH, Nancy AP, Helen M et al., Workplace
violence against homecare workers and its
relationship with workers health outcomes:
a cross-sectional study. BMC Public Health;
2015;15(1):11.
[3] Inmaculada G, Jose AR, Bartolomé L et al.,
User Violence and Nursing Staff Burnout: The
Modulating Role of Job Satisfaction; Journal of
Interpersonal Violence; 2016;31(2):302–315.
[4] Wu D et al., Health system reforms, violence
against doctors and job satisfaction in the
medical profession: a cross-sectional survey in
Zhejiang Province, Eastern China. BMJ Open;
2014;4(12):e006431.
[5] Boafo IM, Hancock P, Gringart E, Sources,
incidence and effects of non‐physical workplace
violence against nurses in Ghana. Nursing Open.
2016;3(2):99–109.
[6] Shahzad A, Malik RK, Workplace Violence: An
Extensive Issue for Nurses in Pakistan. Journal
of Interpersonal Violence. BMC Public Health.
2014;29(11):2021–2034184
[7] Elena V, Gianfranco P, Giulio F et al.,
Determinants of aggression against all health
care workers in a large-sized university hospital.
BMC Health Serv Res. 2020;20:215.
[8] Schablon A, Wendeler D, Kozak A et al.,
Prevalence and consequences of aggression
and violence towards nursing and care staff in
Germany-a survey. Int J Environ Res Public
Health. 2018;15(6):1274.
[9] https://www.who.int/violence_injury_
prevention/violence/interpersonal/en/
WVquestionnaire.pdf. Accessed April 20, 2021.
[10] Bộ Y tế, Nạn bạo hành nhân viên y tế và giải
pháp cho môi trường lao động an toàn tại cơ
sở y tế; 2017; https://www.moh.gov.vn/web/
phong-chong-benh-nghe-nghiep/thong-tinhoat-dong
/-/asset_publisher/xjpQsFUZRw4q/
content/nan-bao-hanh-nhan-vien-y-te-va-giaiphap-cho-
moi-truong-lao-ong-an-toan-tai-coso-y-te?inheritRedirect
=false. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2020.