21. MÔ TẢ MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ CHỈ SỐ SINH HỌC Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

Trần Thái Phúc1, Lại Ngọc Thắng1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ung thư tuyến giáp chỉ chiếm 1 - 2% trong tất cả các loại ung thư. Phẫu thuật là phương pháp đóng vai trò quyết định, các phương pháp khác chỉ có vai trò bổ trợ. Theo dõi định kỳ là cần thiết đối với tất cả các người bệnh ung thư tuyến giáp vì bệnh có thể tái phát sau điều trị.


Mục tiêu: Nhận xét sự thay đổi một số chỉ số sinh học ở người bệnh ung thư tuyến giáp được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2022.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 30 người bệnh ung thư tuyến giáp được điều trị bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Ghi nhận các biến số: Tuổi, giới, phương pháp phẫu thuật và một số chỉ số sinh học trước và sau phẫu thuật.


Kết quả: Tuổi trung bình là 50,4 ± 11,3 tuổi (29 - 72 tuổi). Tỉ lệ nữ/nam ≈ 6,5/1. 23,3% cắt tuyến giáp bán phần; 76,7% cắt tuyến giáp toàn bộ. Trước mổ 100% hormone tuyến giáp trong giới hạn bình thường. 100% Thyroglobulin và Anti - Thyroglobulin tăng. Sau mổ 3 tháng 100% có xét nghiệm nồng độ Calci máu đều trong giới hạn bình thường; 100% có Thyroglobulin và Anti - Thyroglobulin giảm mạnh so với trước phẫu thuật. 10,0% có biểu hiện suy giáp.


Kết luận: Phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình cho kết quả tốt. Sau mổ 3 tháng 100% tỷ lệ Calci máu trong giới hạn bình thường; 100% Thyroglobulin và Anti - Thyroglobulin giảm mạnh; chỉ 10,0% có suy giáp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Max P, Freddie B, Ferly J, Cancer Statistic
2008. GLOBOCAN CA Cancer J Clin 2008, pp
74 - 108.
[2] Rosato L, Avenia N, Bernante P et al.,
Complications of thyroid surgery: analysis of a
multicentric study on 14,934 patiens operated on
in Italy over 5 years. World J Surg 28, 2004, pp
217 - 276.
[3] Mai Trọng Khoa, Giá trị của Anti - Tg trong
theo dõi và điều trị ung thư tuyến giáp; Trung
tâm Y học hạt nhân và ung bướu Bệnh viện
Bạch Mai, 2018.
[4] Trịnh Bỉnh Di, Phạm Thị Minh Đức, Sinh lý học
các tuyến nội tiết. Sinh lý học. Nhà xuất bản Y
học, trang 56 – 64, 2006.
[5] Thyroid cancer, NCCN guideline version 1.
2013, nccn.org
[6] Lê Văn Quảng, Nhận xét đặc điểm lâm sàng và
các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp tại
Bệnh viện K từ năm 1992 - 2000, Tạp chí Y học
Việt Nam, số (431), 2002, 323 - 326.
[7] Vũ Chi Mai, Thăm dò chức năng tuyến cận giáp
ở người bệnh sau phẫu thuật cắt tuyến giáp;
Luận văn thạc sỹ y học, Trường đại học Y Hà
Nội, , 2013.
[8] Trịnh Xuân Dương, Đánh giá kết quả ung thư
tuyến giáp thể nhú tại Bệnh viện K; Luận văn
thạc sĩ Y học, Trường đại học Y Hà Nội, 2012.