16. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG MẪU XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Hồng Phú Quí1, Nguyễn Thị Ngọc Quyên1, Phạm Đình Nguyên2
1 Bệnh viện Từ Dũ
2 Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng mẫu xét nghiệm tế bào học cổ tử cung ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ.


Kết quả: Chất lượng mẫu đạt (93,4%), không đạt (6,6%). Có mối liên quan giữa chất lượng mẫu xét nghiệm đạt với chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân, tiền sử từng ra máu âm đạo/dịch bất thường không phải chu kỳ kinh, đau bùng bụng dưới, từng chẩn đoán viêm âm đạo tử cung, mẫu bệnh phẩm được bảo quản và xử lý đúng như quy định, khoa thực hiện lấy mẫu, hóa chất có đảm bảo, các loại kỹ thuật xét nghiệm Pap và kỹ thuật nhuộm có đảm bảo quy trình.


Kết luận: Ghi nhận chất lượng mẫu đạt khá cao, tuy nhiên cần thường xuyên giám sát về mặt kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn của nhân viên và tăng cường giáo dục truyền thông về xét nghiệm phết tế bào Pap trong cộng đồng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] American Cancer Society ASC, Cervical Cancer
[Available from: https://www.cancer.org/cancer/
cervical-cancer.html.
[2] WHO, CANCER TODAY-Data visualization
tools for exploring the global cancer burden in
2018 2018 [Available from: https://gco.iarc.fr/
today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uterifact-sheet.pdf.
[3] Bruni L, Albero G, Serrano B et al., Human
Papillomavirus and Related Diseases in Viet
Nam. ICO/IARC-Information Centre on HPV
and Cancer (HPV Information Centre); 2021
Summary Report 22 October 2021.
[4] Branca M, Longatto-Filho A, Recommendations
on Quality Control and Quality Assurance
in Cervical Cytology. Acta Cytologica.
2015;59(5):361-9.
[5] Arbyn M, Bergeron C, Klinkhamer P et al.,
Liquid compared with conventional cervical
cytology: a systematic review and meta-analysis.
Obstetrics and gynecology; 2008;111(1):167-77.
[6] Syed MG, Paul FM, Cytohistologic Correlation
in Premenopausal and Postmenopausal Women.
Acta Cytologica. 2013;57(6):575-80.
[7] Gullo CE, Dami AL, Barbosa AP et al., Results
of a control quality strategy in cervical cytology.
Einstein (Sao Paulo). 2012;10(1):86-91.
[8] Zuhair MM, Improving Quality in a
Cytopathology Laboratory. Global Journal of
Health Science. 2020;12(12):121-9.