15. ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP VAI DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA LASER CHÂM KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN

Vũ Thúy Hằng1, Phạm Hồng Vân2, Trần Quang Minh2
1 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
2 Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự cải thiện tầm vận động khớp vai ở bệnh nhân viêm quanh khớp vai (VQKV) thể đơn thuần dưới ảnh hưởng của laser châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt (XBBH).


Đối tượng và phương pháp: Can thiệp lâm sàng có đối chứng so sánh kết quả trước, sau điều trị trên 70 bệnh nhân (BN) viêm quanh khớp vai thể đơn thuần theo y học hiện đại và thuộc thể kiên thống của y học cổ truyền.


Kết quả: Sau điều trị, 45,7% BN vận động khớp vai bình thường, 54,3% BN còn hạn chế vận động khớp vai mức độ nhẹ, không còn BN nào bị hạn chế vận động khớp vai mức độ vừa và nặng, (p<0,01).


Kết luận: Laser châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt có tác dụng cải thiện tầm vận động khớp vai ở bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bệnh học cơ xương khớp
nội khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 168-176, 2015.
[2] Bộ môn Châm cứu - Đại học Y Dược Thành phố
Hồ Chí Minh, Châm cứu học 2, Nhà xuất bản Y
học, tr. 173-184, 2021.
[3] Trần Minh Thái, Những vấn đề cơ bản và hiệu
ứng kích thích sinh học, Kỷ yếu hội thảo khoa
học công nghệ ứng dụng laser bán dẫn công suất
thấp trong điều trị phục hồi chức năng, 2014.
[4] Bộ Y tế, , Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám,
chữa bệnh chuyên ngành châm cứu, Nhà xuất
bản Y học, tr. 44-46, 998-999, 2015.
[5] Steele R, Baron M, Development of the McGill
Range of Motion Index, Clin Orthop Relat Res,
456, 2007, pp. 42 - 50.
[6] Phạm Hồng Vân, Nguyễn Bá Quang, Đánh giá
cải thiện tầm vận động khớp vai dưới ảnh hưởng
của điện châm kết hợp sóng xung kích trên bệnh
nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần, Tạp121
chí Y học Việt Nam, 462(2), 2018, tr. 24-29.
[7] Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Lệ Viên, Nguyễn
Văn Hưng, Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp
vai thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài
thuốc Quyên tý thang, Tạp chí Y Dược học -
Trường Đại học Y Dược Huế, 9(2), 2019, tr.
54-59.
[8] Lê Thị Hải Yến Nguyễn Thị Bích, Đánh giá tác
dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động ở bệnh
nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng
phương pháp điện châm kết hợp bài tập dưỡng
sinh Nguyễn Văn Hưởng, Tạp chí Y Dược cổ
truyền Việt Nam, 34(1), 2021, tr. 53-58.
[9] Hà Hoàng Kiệm, Viêm quanh khớp vai chẩn
đoán và điều trị, Nhà xuất bản thể dục thể thao,
tr. 7-40, 2015.
[10] Trần Thúy, Nguyễn Tài Thu, Châm cứu sau đại
học, Nhà xuất bản Y học, 1997.