Quay trở lại chi tiết bài báo 15. ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP VAI DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA LASER CHÂM KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN Download Download PDF