6. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG VÀ LƯỢNG GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH NĂM 2023

Đinh Thị Hằng Nga1
1 Trường Đại học Y khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng sử dụng phương pháp mô phỏng (MP) và lượng giá của giảng viên (GV) trong dạy học thực hành (TH) điều dưỡng tại Trường Đại học Y khoa Vinh năm 2023


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến hành trên 28 GV tham gia đào tạo sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Vinh từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023 bằng phỏng vấn thông qua công cụ là phiếu hỏi.


Kết quả nghiên cứu: GV thường xuyên sử dụng phương pháp MP với cấu trúc cố định, MP dựa trên mô hình giải phẫu chiếm tỉ lệ cao lần lượt là 42,9%; 39,3%. Thời gian dạy học 1 ca TH tại trường trên 180 phút chiếm tỷ lệ cao nhất là 25% và thời gian dạy học 1 ca TH tại cơ sở thực tập từ 46 đến 90 phút chiếm tỉ lệ cao nhất là 25%. Mức độ hứng thú và rất hứng thú đối với phương pháp MP đều rất cao (> 85%). Tỷ lệ GV thường xuyên áp dụng “Đánh giá kỹ năng giao tiếp thái độ” là 62,3% và “Đánh giá bằng câu hỏi lý thuyết nhớ lại thuần tuý” là 46,4%. GV hứng thú với các phương pháp lượng giá SV trên 75%, trong đó cao nhất là “Đánh giá tư duy bằng tình huống giả định” chiếm tỉ lệ 78,6%.


Kết luận: GV thường xuyên sử dụng phương pháp MP với cấu trúc cố định, MP dựa trên mô hình giải phẫu. GV hứng thú với phương pháp MP với cấu trúc cố định, MP dựa trên mô hình giải phẫu, MP dựa trên máy tính, MP dựa trên người bệnh (NB) ảo, MP NB thật, MP sử dụng NB chuẩn. GV hứng thú với các phương pháp lượng giá SV, trong đó cao nhất là “Đánh giá tư duy bằng tình huống giả định”.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ironside PM, McNelis AM, Clinical education
in prelicensure nursing programs: findings from
a national survey. Nurs Educ Perspect, 2010,
31(4): 264-26.
[2] Sherrod D, Roberts D, Little B, Where Have The
New Grads Gone? Nursing Management. The
Journal of Excellence in Nursing Leadership,
2008, 39(12): 8-12.
[3] Hayden J, Use of simulation in nursing education:
National survey results. Journal of Nursing
Regulation, 2010, 1(3): 52-57.
[4] Blum CA, Borglund S, Parcells D, High-fidelity
nursing simulation: Impact on student selfconfidence
and clinical competence. International
Journal of Nursing Education Scholarship, 2010,
7(1), Article 18.
[5] Valizadeh L, Amini A, Fathi-Azar E et al., The
Effect of Simulation Teaching on Baccalaureate
Nursing Students’ Self-confidence Related to
Peripheral Venous Catheterization in Children:
A Randomized Trial. Journal of Caring
Sciences, 2013, 2(2): 157–164.
[6] National League for Nursing. Simulation
Innovation Resource Center. https://www.nln.
org/education/education/sirc/sirc/sirc. Accessed
12/11/2023.
[7] WHO, Simulation in nursing and midwifery
education. Publications of the WHO Regional
Office for Europe; 2018
[8] Mai Thị Lan Anh, Kết quả ứng dụng phương
pháp mô phỏng trong đào tạo cử nhân điều dưỡng
tại trường Đại học điều dưỡng Nam Định, Tạp
chí Khoa học điều dưỡng, 2020, 1(1): 101-108.