Quay trở lại chi tiết bài báo 6. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG VÀ LƯỢNG GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH NĂM 2023 Download Download PDF