THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI, THU GOM CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM, NĂM 2017

Đặng Văn Xuyên1, Nguyễn Thanh Hà2, Vũ Phong Túc3
1 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
2 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
3 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng phân loại, thu gom chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện đa khoa công
lập tại Việt Nam năm 2017.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, nghiên cứu định lượng trên 200 khoa/phòng ở 40 bệnh
viện đa khoa công lập.
Kết quả: Các chỉ số về túi, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn y tế đạt tỷ lệ từ 67,5% đến 95,5%; đạt đầy
đủ các chỉ số chiếm tỷ lệ 54%, tuyến trung ương đạt tỷ lệ 53,3%, tuyến tỉnh đạt tỷ lệ 67,3%, tuyến
huyện đạt tỷ lệ 47,8%. Các chỉ số về phân loại chất thải rắn y tế tại các khoa, phòng chiếm tỷ lệ từ
72% đến 97%; đạt đầy đủ các chỉ số chiếm tỷ lệ 53%, trong đó tuyến trung ương 46,7%, tuyến tỉnh
63,3%, tuyến huyện 49,6%. Các chỉ số về thu gom chất thải rắn y tế đạt từ 68,5% đến 93,5%; đạt đầy
đủ các chỉ số chiếm 44%, trong đó trung ương 50%, tỉnh 60%, huyện 34,8%.
Kết luận: Các bệnh viện chưa thực hiện đầy đủ quy định về phân loại, thu gom chất thải rắn y tế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Quy định
quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư số
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, 2015 .
[2] Nguyễn Huy Nga, Nguyễn Thanh Hà, Quản lý
chất thải y tế cho cán bộ quản lý, Nhà xuất bản Y
học, Bộ Y tế, 2015.
[3] Chartier Y, Emmanuel J, Pieper U et al., Safe
management of wastes from health-care activities,
World Health Organization, 2014.
[4] Đàm Thương Thương, Thực trạng quản lý chất
thải y tế tại bệnh viện tuyến trung ương, tuyến
tỉnh năm 2015-2016 và hiệu quả giải pháp giám
sát chủ động, Học viện Quân Y, 2021.
[5] Phạm Minh Khuê, Thực trạng quản lý chất thải y
tế tại các bệnh viện huyện thành phố Hải Phòng
năm 2013. Tạp chí Y tế Công cộng, 2015 (35),
17–22.
[6] Nguyễn Văn Bằng, Nghiên cứu thực trạng quản
lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh
Cao Bằng năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam,
2022, 512(2).
[7] Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Thanh Hương, Phùng
Xuân Sơn & cs, Thực trạng công tác xử lý chất
thải y tế của các cơ sở y tế trong vùng ngập lụt tại
Đồng Tháp năm 2015. Tạp chí Y học Dự phòng,
2016, Tập XXVI, số 11 (184).
[8] Bộ Y tế, Quy định quản lý chất thải y tế trong
phạm vi khuôn viên cơ sở y tế ban hành kèm theo
Thông tư 20/2021/TT-BYT, 2021.
[9] Châu Võ Thụy Diễm Thúy, Nguyễn Hằng Nguyệt
Vân, Đinh Hùng Lực & cs Thực trạng kiến thức,
thực hành của nhân viên y tế về phân loại, thu
gom chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa Đồng
Tháp năm 2015, Tạp chí Y học dự phòng, 2017