TỈ SUẤT MẮC MỚI UNG THƯ PHỔI TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

Nguyễn Thị Nga1, Lê Thị Vũ Huyền2, Nguyễn Thị Thu Thủy2, Trần Thị Thanh Hương2, Phạm Tường Vân2
1 Công ty Vietstar
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đây là nghiên cứu về dịch tễ học ung thư phổi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn
2015 – 2019, cung cấp thông tin quan trọng về tình hình mắc bệnh, đặc điểm dịch tễ của ung thư phổi.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả có phân tích, hồi cứu số liệu.
Kết quả: Tổng số ca mắc mới ung thư phổi tại Hà Nội giai đoạn 2015 – 2019 là 7389 ca. Trong đó,
tỉ suất mắc mới ung thư phổi đặc trưng theo tuổi cao nhất ở nhóm tuổi 70 – 79 (116,2 ca/100 000
dân). Tỉ suất mắc thô ở cả hai giới là 20,3/100 000 dân; tỉ suất mắc chuẩn hóa theo tuổi ở hai giới là
19,6/100 000 dân (trong đó nam giới là 31,6/100 000 dân và nữ giới là 9,7/100 000 dân); tỉ suất mắc
chuẩn hóa theo tuổi ở khu vực nội thành (13,7/100 000 dân) thấp hơn ngoại thành (19,4/100 000 dân).
Kết luận: Ung thư phổi vẫn đang là vấn đề sức khỏe công cộng cần quan tâm đặc biệt. Các chiến
lược kiểm soát thuốc lá hiệu quả, sàng lọc phát hiện sớm, cải thiện chất lượng điều trị là những ưu
tiên hàng đầu để làm giảm tác hại của ung thư phổi lên sức khỏe cộng đồng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] WHO, GLOBOCAN Lung fact sheet. 2020.
[2] Huong TTT, Lung Cancer in Vietnam. Journal of
Thoracic Oncology, 2021. 16.
[3] Anh PT, Cancer in the population of Hanoi,
Vietnam, 1988-1990. Br J Cancer, 1993. 68(6):
p. 1236-42.
[4] Anh PH, Cancer Registration in Vietnam. Asian
Pacific Journal of Cancer Prevention, 2001. 2.
[5] Jenkins CNH, Tobacco Use in Vietnam:
Prevalence, Predictors, and the Role of the
Transnational Tobacco Corporations. JAMA,
1997. 277(21): p. 1726-1731.
[6] Zhang Y, International trends in lung cancer
incidence from 1973 to 2007. Cancer Med, 2018.
7(4): p. 1479-1489.
[7] Phạm Xuân Dũng, Kết quả ghi nhận ung thư quần
thể thành phố Hồ Chí Minh 2016. Tạp chí Ung
thư học Việt Nam, 2019.