TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020-2021

Phạm Văn Phú1, Trần Thị Thu Hương2, Dương Thị Thu Hiền1, Nguyễn Thùy Ninh1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2020-2021.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 457 người bệnh đái tháo đường type 2.
Kết quả: Đa số (61,1%) đối tượng nghiên cứu có tình trạng thừa cân (30,6%) và béo phì (30,5%);
tỷ lệ thừa cân ở nam giới (36,0%) cao hơn nữ giới (24,0%), trong khi đó tỷ lệ béo phì ở nữ (33,4%)
cao hơn nam (28,1%). Tỷ lệ CED (thiếu năng lượng trường diễn) chỉ chiếm 1,3%. Đối tượng có vòng
eo cao (nam ≥90 cm, nữ ≥ 80 cm) chiếm 50,1%; tỷ lệ nữ giới có vòng eo cao (75,5%) cao hơn nam
giới (29,6%). Đa số đối tượng có tỷ số VE/VM (vòng eo/vòng mông) bình thường chiếm 67,6%; có
32,4% đối tượng có tỷ số VE/VM cao. Trong đó, tỷ số VE/VM cao ở nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn
70,6% trong khi đó tỷ lệ tỷ số VE/VM cao của nam giới chỉ chiếm 1,6%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] IDF The 2015 IDF Diabetes Atlas, 7th Edition,
estimates of diabetes and IGT prevalence in adults.
International Diabetes Federation. 2015:20-79.
[2] Khue NT, Diabetes in Vietnam. Ann Glob Health.
Nov-Dec 2015;81(6):870-3.
[3] Phạm Thị Thùy Hương, Tình trạng dinh dưỡng
và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái
tháo đường type 2 được quản lý tại Bệnh viện đa
khoa trung ương Quảng Nam năm 2016- 2017.
Luận văn thạc sĩ dinh dưỡng. Trường Đại học Y
Hà Nội; 2017.
[4] Hồ Thị Thanh Tâm, Đánh giá tình trạng dinh
dưỡng và thực trạng thực hiện chế độ ăn của
người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú
tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương năm 2017.
Khóa luận tốt nghiệp cử nhân y khoa, Trường Đại
học Y Hà Nội; 2017.
[5] Khổng Thị Thúy Lan, Tình trạng dinh dưỡng,
khẩu phần và tập tính ăn uống của người bệnh
đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Vĩnh Phúc năm 2014-2015. Luận văn Thạc sĩ y
học, Trường đại học Y Hà Nội; 2015.
[6] Đào Bích Hường, Thực trạng kiểm soát đa yếu
tố ở người bệnh ĐTĐ type 2 điều trị ngoại trú tại
Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sĩ Y học,
Đại Học Y Hà Nội; 2014.
[7] Phạm Thị Hồng Hoa, Nghiên cứu kết quả kiểm
soát một số chỉ số lâm sàng, biến chứng ở người
bệnh ĐTĐ type 2 được quản lý điều trị ngoại trú.
Luận án Tiến sỹ Y học. Học viện Quân Y; 2010.
[8] Hà Huy Khôi, Thừa cân và béo phì, một số vấn đề
sức khỏe cộng đồng mới ở nước ta. Tạp chí Y học
Thực hành; 2011;418:5-9