THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021

Nguyễn Xuân Kiên1, Nguyễn Văn Chuyên1, Đinh Thị Xuyến2
1 Học viện Quân y
2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mức độ ô nhiễm một số tác nhân vi sinh vật trong sữa, sản phẩm từ sữa cho trẻ
dưới 36 tháng, năm 2019-2021.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, lấy mẫu và xét nghiệm 4 chỉ tiêu vi sinh
vật thường gặp của 1.500 mẫu sữa, sản phẩm từ sữa cho trẻ dưới 36 tháng đang lưu hành tại 6 tỉnh/
thành phố lớn. Kết quả được đối chiếu với Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19/12/2007 của
Bộ trưởng Bộ Y tế.
Kết quả: Sữa, sản phẩm từ sữa cho trẻ dưới 36 tháng tuổi có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật nhiều nhất
là các chất béo từ sữa. Vi sinh vật bị nhiễm nhiều nhất là Listeria monocytogenes. E.coli: 13,33%
mẫu Cream dạng lỏng; 11,11% mẫu bơ vượt ngưỡng giới hạn. Staphylococus aureus: 12,22% mẫu
Cream bột; 5,00% mẫu sữa bột gầy vượt ngưỡng giới hạn cho phép Salmonella: 6,33% mẫu phomat,
8,33% mẫu Cream dạng lỏng; 8,88% mẫu bơ, 7,77% mẫu chất béo vượt ngưỡng giới hạn cho phép.
Listeria monocytogenes: 5,00% mẫu Whey bột, 5,00% mẫu sữa cô đặc, 3,67% mẫu phomat, 6,67%
mẫu bơ, 10,00% mẫu chất béo và 6,00% mẫu sản phẩm sữa lên men vượt ngưỡng giới hạn cho phép.
Kết luận: Tình trạng ô nhiễm E.coli, Staphylococus aureus, Salmonella và Listeria monocytogenes
vẫn còn xảy ra ở một số loại sữa và sản phẩm từ sữa dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, gây nguy
cơ ngộ độc thực phẩm đối với trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Possas A, Bonilla-Luque OM, Valero A, From
cheese-making to consumption: Exploring the
microbial safety of cheeses through predictive
microbiology models., Foods, 2021; 10: 355.
[2] Van Kessel JS, Karns JS, Gorski L et al., Prevalence
of Salmonellae, Listeria monocytogenes and fecal
coliforms in bulk tank milk on US dairy farms, J.
Dairy Sci., 2004; 87: 2822–2830.
[3] Xing X, Y Zhang, Q Wu et al., Prevalence and
characterization of Staphylococcus aureus
isolated from goat milk powder processing
plants., Food Contr, 2016; 59:644–650.
[4] Asao T, An extensive outbreak of staphylococcal
food poisoning due to low-fat milk in Japan:
estimation of enterotoxin A in the incriminated
milk and powdered skim milk, Epidemiology and
Infection, 2003; 130:33–40.
[5] André MCDPB, MRH Campos, Comparison
of Staphylococcus aureus isolates from food
handlers, raw bovine milk and Minas Frescal
cheese by antibiogram and pulsed-field gel
electrophoresis following SmaI digestion., Food
Contr, 2008; 19: 200–207.
[6] Arcuri EF, FF Angelo, Toxigenic status of
Staphylococcus aureus isolated from bovine raw
milk and Minas Frescal cheese in Brazil., J. Food
Prot, 2010; 73: 2225–2231.
[7] Mazurek J, Salehi E, Propes et al., A multistate
outbreak of Salmonella enterica serotype
Typhimurium infection linked to raw milk
consumption-Ohio, J. Food Prot, 2003; 67:
2165–2170.
[8] Liu D, Identification, subtyping and virulence
determination of Listeria monocytogenes, an
important foodborne pathogen., Journal of
medical microbiology, 2006; 55(6): 645-659.
[9] Ireton K, Listeria monocytogenes: Chan VL,
Sherman PM, Bourke B (Eds), Bacterial genomes
and infectious diseases 3rd ed. Totowa, USA:
Humana Press Inc, 2006; 125-149.
[10] Conly JM, Johnston BL, Listeria: a persistent
food-borne pathogen., Canadian Journal of
Infectious Diseases and Medical Microbiology,
2008; 19(5): 327-328.