THỰC TRẠNG XÂY DỰNG, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ XƠ ĐĂNG XÃ MĂNG RI, HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Trần Văn Chiến1, Lê Thị Thanh Hương2
1 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
2 Trường Đại học Y tế Công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu của người dân tộc
thiểu số Xơ Đăng xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và một số yếu tố ảnh hưởng.
Phương pháp và thời gian nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả, kết
hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2022 đến hết tháng
5 năm 2022.
Kết quả: Có 118 chủ hộ gia đình đồng ý tham gia. Độ bao phủ nhà tiêu đạt 90,7%; tỷ lệ nhà tiêu hợp
vệ sinh về xây dựng 50,0%; tỷ lệ nhà tiêu hơp về sử dụng, bảo quản 38,1% và tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ
sinh chung 34,7%. Một số yếu tố liên quan đến thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh gồm giới tính, nghề
nghiệp của chủ hộ; điều kiện kinh tế; kiến thức về nhà tiêu và bệnh liên quan nhà tiêu; tiếp cận thông
tin; dịch vụ cung ứng vệ sinh và đáp ứng dịch vụ cung ứng; tiếp cận thợ xây lành nghề; phù hợp chi
phí xây dựng với kinh tế gia đình và chính sách hỗ trợ xây dựng nhà tiêu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Unicef, Báo cáo thống kê về tình hình vệ sinh
trên thế giới và tác động của nó trong năm (2019),
trang 3, 2019.38
T.V. Chien, L.T.T. Huong. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 6 (2022) 32-38
[2] TTYT huyện Tu Mơ Rông, Báo cáo công tác sức
khoẻ môi trường năm 2021 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2022, 2021.
[3] Bộ Y tế, Thông tư 27/2011 / TT-BYT ngày
24/6/2011 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện hợp vệ sinh năm
2011, 2011.
[4] Ngô Hoàng Khiêm, Hiện trạng xây dựng, sử
dụng và bảo trì nhà tiêu hợp vệ sinh của đồng bào
Khmer xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, An Giang năm
2020, Luận văn ThS, 2020.
[5] Lưu Văn Trị, Nguyễn Thị Thanh Hương, Thực
trạng nhà tiêu hợp vệ sinh của dân tộc Raglay và
một số yếu tố liên quan ở huyện từ thiện, tỉnh
Ninh Thuận 2018, Luận án MPH. Trường Đại học
Y tế Công cộng, 2018.
[6] Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, Báo cáo tình
hình sức khỏe môi trường năm 2021 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2022.
[7] Mạc Thị Tuyết Mai, Hiện trạng xây dựng, sử dụng
và bảo trì nhà tiêu ở xã Sông Khoai, huyện Quảng
Yên, tỉnh Quảng Ninh, Luận án MPH, Luận văn
ThS YTCC, 2019.
[8] Trần Phúc Quỳnh, Hiện trạng xây dựng, sử dụng
và bảo trì nhà tiêu ở xã Sông Khoai, huyện Quảng
Yên, tỉnh Quảng Ninh, Luận án MPH. Luận văn
ThS YTCC, 2015.