THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021

Lê Thị Hạnh1, Trần Thị Lý2, Lê Văn Nhân3, Đào Văn Dũng4
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang
2 Bệnh viện Phổi Trung ương
3 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
4 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Văn hoá an toàn người bệnh (ATNB) được xem là tiêu chí hàng đầu trong công tác điều
trị, chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.
Mục tiêu: Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan đến văn hóa ATNB của nhân viên
y tế (NVYT), tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, năm 2021.
Phương pháp: Điều tra cắt ngang, nghiên cứu định lượng
Kết quả: Nghiên cứu thu thập thông tin định lượng từ 950 NVYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên
Giang thông qua phiếu phát vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ NVYT đáp ứng tích cực với văn
hóa an toàn người bệnh khá cao.
Kết luận: Tỷ lệ đáp ứng tích cực văn hóa ATNB của nhân viên y tế là 70,1%. Yếu tố liên quan đến
văn hóa ATNB: Nhóm NVYT có tiếp xúc với NB; Nhóm NVYT là điều dưỡng và Nhóm NVYT là
bác sĩ/dược sĩ (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] WHO, Draft provisional agendas executive
board-109th sessions: fifty-fifth World Health
Assembly, 2001.
[2] AHRQ, “Patient Safety”, National Healthcare
Quality Report, Agency for Healthcare Research
and Quality, 2004.
[3] Https://suckhoedoisong.vn/viet-nam-la-nuocthu-66-tren-the-gioi-duoc-cong-nhan-nghiencuu-ve-van-hoa-an-toan-nguoi-benh-n119457.
html. Accessed January 20, 2021.
[4] Tereanu C, “Measuring Patient Safety Culture in
Romania Using the Hospital Survey on Patient
Safety Culture (HSOPSC)”, Curr Health Sci J.
43(1), 2017, pp. 31-40.
[5] Danielsson, Marita, “A national study of patient
safety culture in hospitals in Sweden”, Journal of
patient safety, 2019, 15(4), pp. 328-333.
[6] Tăng Chí Thượng & cs, Khảo sát văn hóa an
toàn người bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 năm
2012, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, năm
2012; 18 (4).