THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN HIV BẰNG LAMIVUDIN, TENOFOVIR, DOLUTEGRAVIR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN

Đỗ Văn Mãi1, Hoàng Đức Thái2, Bùi Đặng Lan Hương3, Nguyễn Phương Nam4
1 Trường Đại học Tây Đô
2 Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
3 Bệnh viện Từ Dũ
4 Bệnh viện Đa khoa Long An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng điều trị bệnh nhân HIV bằng Lamivudin, Tenofovir, Dolutegravir tại
Bệnh viện Đa khoa Long An.
Đối tượng và phương pháp: Mô tả hồi cứu trên 80 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang được điều
trị bằng phác đồ có sử dụng 3 loại thuốc ARV Lamivudin 300mg, Tenofovir 300mg, Dolutegravir
50mg, điều trị nội và ngoại trú tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Long An.
Kết quả: Bệnh nhân nam chiếm đa số (58,8%); độ tuổi trung bình 34,3 ± 7,1. Phần lớn bệnh nhân
bắt đầu ở GĐLS 1 và 2 (62,6%) và duy trì trong thời gian điều trị. Về giai đoạn miễn dịch, phần lớn
bệnh nhân được điều trị ở giai đoạn suy giảm miễn dịch đáng kể và nặng chiếm tương ứng là 26,3%
và 28,8%. Có 100,0% bệnh nhân được bắt đầu điều trị bằng phác đồ TDF/3TC/DTG (Acriptega).
Kết luận: Phần lớn bệnh nhân bắt đầu ở GĐLS 1 và 2. Phần lớn bệnh nhân được điều trị ở giai đoạn
suy giảm miễn dịch đáng kể và nặng. Bệnh nhân được bắt đầu điều trị bằng phác đồ TDF/3TC/DTG
(Acriptega)

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Cục Phòng chống HIV/AIDS, Tư vấn xét nghiệm
HIV tự nguyện, Nhà xuất bản Y học, 2008.
[2] Bộ Y tế, Báo cáo về công tác phòng, chống HIV/
AIDS năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm
2018, 2017.
[3] Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, Báo cáo
kết quả thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS
năm 2017. Số 313/BC-TTKSBT, Yên Bái, 2017.
[4] Hoàng Đức Dương, Phân tích tình hình sử dụng
thuốc ARV trong điều trị HIV/AIDS tại phòng
khám OPC (Phòng khám ngoại trú cho người
nhiễm HIV và điều trị ARV cho người nhiễm
HIV/AIDS) - Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn,
Yên Bái, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa cấp I,
Trường Đại học Dược Hà Nội, 2017.
[5] Bộ Y tế, Báo cáo tình hình nhiễm HIV/AIDS và
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011;
Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012, 2012.
[6] Nguyễn Thị Xuyên, Khảo sát tình hình sử dụng
thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại
phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, Luận văn
Dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược
Hà Nội, 2017.
[7] Bộ Y tế, Quyết định 4139/QĐ-BYT về việc sửa
đổi, bổ sung một số nội dung trong "Hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS" ban hành
kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày
19/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 2011.
[8] Bộ Y tế, Quyết định số 3413/QĐ-BYT về việc
sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV
trong “Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc
HIV/AIDS" ban hành kèm theo quyết định số
3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ
Y tế, Hà Nội, 2017.