Thực trạng đào tạo liên tục của Điều dưỡng các khoa lâm sàng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020

Lê Kim Tuyển1, Lê Thị Thanh Hương2
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên
2 Trường Đại học Y tế Công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm (1) Mô tả thực trạng đào tạo liên tục của Điều dưỡng tại 18 khoa lâm sàng và (2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo liên tục của Điều dưỡng tại 18 khoa lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020.


Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu cắt ngang mô tả, kết hợp định tính được tiến hành qua phát vấn 198 điều dưỡng (ĐD) các khoa lâm sàng, thực hiện 10 cuộc phỏng vấn sâu, 02 cuộc thảo luận nhóm và hồi cứu số liệu thứ cấp về đào tạo liên tục (ĐTLT) trong 2 năm từ 2019 – 2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.


Kết quả: Có 48% ĐD tham gia ĐTLT đủ 48 tiết/2 năm liên tục theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-BYT. 100% ĐD có nhu cầu được đào tạo. Thiếu nhân lực, kinh phí chi cho đào tạo liên tục còn hạn chế và lượng bệnh nhân luôn luôn quá tải là các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới công tác ĐTLT của điều dưỡng. Yếu tố ảnh hưởng tích cực là điều dưỡng trẻ, có trình độ chuyên môn cao chủ yếu từ cao đẳng trở lên nên việc tiếp thu bài giảng và vận dụng vào công việc chăm sóc, phục vụ người bệnh tại các khoa lâm sàng đạt kết quả cao.


Kết luận: Bệnh viện cần có kế hoạch phân bổ kinh phí và bố trí nhân lực hợp lý tham gia giảng dạy và học để đảm bảo thực hiện công tác ĐTLT đủ 48 tiết/2 năm liên tục và theo nhu cầu của ĐD.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Health, Management of continuous training of health workers, Medical Publishing House, ed, Hanoi Medical Publishing House, 2014.
2. Ministry of Health, Circular 22/2013/TT-BYT, on Guidelines for continuous training for health workers, editor, 2013.
3. Minh LTN, Reality and needs of continuous training for nurses in clinical departments at the Central ENT hospital Master thesis in hospital management, Ha University of Public Health Interior, 2017.
4. Hang NTT, Assessment of continuing training needs for nurses at Thai Nguyen C Hospital, Master thesis in hospital management, Hanoi University of Public Health, 2016.
5. Tham TTH, Current status and needs of continuous training for nurses at Viet Duc Hospital Master Thesis in Hospital Management, University of Public Health, Hanoi, 2017.
6. Thu NTH, Assessment of training needs of clinical nurses at Thai Nguyen Central Lung Hospital, University of Public Health, Hanoi, 2017.