THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY INNOV GREEN KHU KINH TẾ NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019

Phạm Văn Tuyến1, Ngô Thị Nhu2, Lê Thị Kiều Hạnh2, Đỗ Minh Sinh3
1 Sở Y tế Thanh Hoá
2 Trường ĐH Y Dược Thái Bình
3 Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành tại Công ty Innov Green từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019 dựa trên công cụ đo đạc đánh giá môi trường lao động nhằm mục đích đánh giá điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại công ty này. Kết quả cho thấy công ty có hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 7/7 các chỉ tiêu về vi khí hậu, bụi và hơi khí độc, dung môi hữu cơ đều đạt tiêu chuẩn cho phép và 3/5 mẫu tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. The Ministry of Health, Circuar No.19/2011/TT-BYT date 06 June, 2011 by the Ministry of Health guding the management of labor hygiene, laborers’ health and occupational diseases, 2011.
2. Diem TV, Studying labor conditions, conditions of male laborer’s health at VICEM Tam Diep cement company in Ninh Binh province and effectiveness of some interventions, 2015, doctoral thesis in puplic health, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, 2015.
3. The National assembly, Law on Occupational safety and health, 2015.
4. Thanh TA, Anh LM, Hoang HV et al., Situation of occupational environment and occupatinal health of woekers in informal sectors in 3 communes of Thai Binh, Bac Giang, Thua Thien Hue provinces in 2015, Journal of Prevantive Medicine, 2016, 11(184), 35.
5. Thai Binh University Medicine and Phamrmacy, Environment health, 2015, Medical publisher.