ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2021

Trần Minh Long1, Tăng Xuân Hải1, Nguyễn Thị Thanh Tâm1
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang các mẫu cấy máu để xác định tỷ lệ mẫu cấy máu dương tính trong thời gian từ 01/01/2021 đến 30/9/2021 tại Khoa Huyết học - Vi sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Các mẫu bệnh phẩm đạt yêu cầu dương tính được tiến hành phân lập định danh các chủng vi khuẩn và làm kháng sinh đồ trên máy tự động hoặc bằng phương pháp Kirby - Bauer. Tiêu chí nghiên cứu gồm: mẫu xét nghiệm dương tính; thời gian xuất hiện dương tính; vi khuẩn gram âm; gram dương; mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn (kháng - R; trung gian - I; nhạy cảm - S); tính nhạy cảm của kháng sinh (CLSI 2021) [8]. Tỷ lệ cấy máu dương tính: 3,86%; Vi khuẩn gram âm, VK đường ruột tỷ lệ cao nhất 85,42%, Acinetobacter 4,17%, Pseudomonas aeruginosa 2,08%, vi khuẩn gram âm khác (8,33%). Mức đề kháng kháng sinh khác nhau: E.coli, K.pneumoniae, E.cloacae, S.aureus, S.agalactiae.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Singer M, The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3), Journal of Medical Sciences 2015; 18(2):162-164.
2. Huong ML, “The cause of sepsis and the level of antibiotic resistance of bacteria isolated at Bach Mai Hospital from January 1, 2011 to June 30, 2011”, Master's thesis, Hanoi University of Medicine, 2011.
3. Hau BK, Blood culture for pathogenic bacteria, Medical microbiology internship, Department of Microbiology, Hanoi Medical University. (Issued together with Decision No. 1539/QD-BYT, April 20, 2017 of the Minister of Health).
4. Hung NV, “Prevalence, causes of nosocomial sepsis and antibiotic use in patients with nosocomial sepsis at Bach Mai hospital, 2006”, Journal of Practical Medicine, 2006.
5. Hung TV, Luyen TH, Antibiotic resistance of bacterial strains causing bacteremia at Hue Central Hospital 1997-1998", Scientific Report, Hanoi, 1999.
6. Rang NN, Neonatal sepsis: prognostic factors and antibiotic therapy", Medical Journal 2001, (10),p 258 – 261.
7. Sepsis, Guidelines for diagnosis and treatment of some infectious diseases (2015), Ministry of Health, 2015.
8. Institute, CLSI - Clinical and Laboratory Standards (2021), Performance standards for antimimicrobial susceptibility testing M100.
9. Phuong DM, Characteristics of pathogens causing blood infections at Bach Mai hospital in 2008", Journal of Clinical Medicine, No48, Jan, 2010.
10. Huong LTT, Tam LTM, Epidemiology and antibiotic resistance of Gram-negative sepsis in neonates", HCMC Medicine, 2004.
11. Dung NV, Current status of antibiotic resistance of bacteria causing bacteremia isolated at Nghe An General Friendship Hospital. Scietific research, 2017.
12. Son HN, Nhung VT, Prevalence of group B streptococcus vaginalis-rectal infection in pregnant women 35-37 weeks and some related factors. Discussion of Medicine, specializing in health and wellness, birth, episode 17, No 1, july 2017. p.9-12.