KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5S TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Trương Thị Thanh Thuỷ 1, Nguyễn Quang Vinh1, Nguyễn Quỳnh Trúc2, Nguyễn Văn Tập3
1 Bệnh viện quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh
3 Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả mức điểm 5S và phân tích một số hạn chế. Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 06 năm 2020 tại Khoa Khám bệnh, Bệnh Viện quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình ở yếu tố Sàng lọc thấp nhất với 2,2 điểm, cao nhất ở yếu tố Sẵn sàng 4,2 điểm, Sạch sẽ 4,1 điểm. Qua nghiên cứu, ghi nhận một số hạn chế cơ bản trong việc thực hiện 5S tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện quận Bình Thạnh. Do đó, để cải thiện 5S thì Bệnh viện cần triển khai thêm các lớp đào tạo 5S, có những nghiên cứu đánh giá chính xác, khoa học và quy mô lớn hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gapp R, Fisher R, and Kobayashi K, Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system; Manage Decis, 2008. 46: p. 565-579.
2. Hirano H, 5S for operators: 5 pillars of the visual workplace. Portland, OR: Productivity Press, 1996.
3. Hirano H, JIT implementation manual—the complete guide to just-in-time manufacturing. Volume 2—waste and the 5S’s. Boca Raton: CRC Press, 2009.
4. Hadfield D, Lean healthcare—implementing 5S in lean or Six Sigma projects. Chelsea: MCS Media, Inc, 2006.
5. Masaaki I, Gemba Kaizen: a commonsense approach to a continuous improvement strategy New York:McGraw Hill, 2012.
6. Taylor & Francis Group, 5S for Healthcare 2010, New York
7. Ikuma LH and Nahmens I, Making safety an integral part of 5S in healthcare. Work, 2014: p. 243-251.
8. Withanachchi N, Karandagoda W, Handa Y, A performance improvement programme at a public hospital in Sri Lanka: an introduction. J Health Organ Manag, 2004: p. 361-369.
9. Kanamori S, Implementation of 5S management method for lean healthcare at a health center in Senegal: a qualitative study of staff perception. Glob Health Action, 2015. 8: p. 27256.