Xử trí và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

Bùi Minh Tiến1, Vũ Thị Lan 2
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên 123 bệnh nhân phải mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Phu sản Thái Bình từ 01/06/2019 đến hết 31/05/2020. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ mổ cấp cứu chiếm 40,7%, nguyên nhân do chảy máu chiếm 82%. Đường mổ ngang đoạn dưới tử cung là chủ yếu chiếm 91,1%. Xử trí cầm máu khi phẫu thuật RTĐ (rau tiền đạo): Nội khoa thành công 44,7%, khâu cầm máu tại diện rau bám 29,3%, thắt động mạch tử cung (đơn thuần và phối hợp) thành công 20,3%. Cắt tử cung chủ động được thực hiện trong rau cài răng lược hoặc khâu cầm máu thất bại. Tỷ lệ tổn thương tạng là 1,65%, chủ yếu trong rau cài răng lược. Tỷ lệ mổ non tháng của RTĐ là 30,9%, tỷ lệ tử vong sơ sinh là 1,6%. Tỷ lệ truyền máu sau mổ của RTĐ là 21,1%, chủ yếu trong mổ cấp cứu và RTĐ trung tâm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chuong LH, Research on the treatment of cases of placenta previa at the Central Hospital from January 1, 2012 to December 31, 2012, Report of the 13th Vietnam-France Asia-Pacific Conference on Obstetrics and Gynecology, specializing in obstetrics and gynecology faculty, 2013; p.11-16.
2. Huyen LTT, Clinical situation and some factors related to placenta previa at the Central Hospital in 2004, Master's thesis, Hanoi Medical University, 2004; p.32.
3. Ananth CV, Smulian JC, Vintzileos AM et al., The association of placenta with history of cearean delivery and abortion: A metanalysis, Am.J. Obstets Gynecol. November, 177(5)/1997; p. 1071-1077.
4. Huyen TB, Comments on diagnosis and management of placenta previa in pregnant women with old cesarean section scars at National Ob &Gy Hospital in 2012. Thesis of a medical doctor specializing in obstetrics and gynecology, 2012.
5. Cabrol D et Goffinet F, Anomalies d’insertion placentaire. Protocoles cliniques en obstétrique, Collection Abrégés de périnatalité, 4è édition, Elsevier Masson Paris, 2013, p.37-44.