KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM VIRUT VIÊM GAN B Ở ĐỒNG BÀO KHMER HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021

Lê Thị Diễm Trinh1, Nguyễn Thanh Bình2, Nguyễn Mạnh Tuân3, Phạm Duy Quang4
1 Đại học Y dược TP.HCM
2 Đại học Trà Vinh
3 Bệnh viện Trưng Vương
4 Đại học Nguyễn Tất Thành

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Có khá nhiều nghiên cứu về nhiễm vi rút viêm gan B, tuy nhiên nhìn chung tỷ lệ kiến thức đúng và thực hành đúng của người dân về phòng chống bệnh còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành khảo sát về kiến thức và thực hành về phòng chống nhiễm virut viêm gan B ở đồng bào Khmer huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhằm có một số kiến nghị kịp thời nâng cao kiến thức và hành vi của người dân, từ đó nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của họ. Nghiên cứu cắt ngang khảo sát 342 người dân tộc Khmer từ đủ 18 – 60 tuổi cho thấy người dân có kiến thức chung tốt chiếm 9,7%, thực hành chung tốt là 28,4%. Kết quả này cho thấy người dân có kiến thức và thực hành về phòng chống nhiễm virut viêm gan B vẫn còn thấp, có mối liên quan giữa kiến thức chung tốt và thực hành chung tốt (p<0,05). Chính vì thế, cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống nhiễm virut viêm gan B cho mọi người dân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dung TN, Tuyen HTK, Study in the situation and people's knowledge, attitudes and behaviors on prevention of hepatitis B virus infection in Ninh Kieu district, Can Tho city in 2010, Journal Practical Medicine, 2012, 822(5), p. 161-164.
2. Loc NV, Research on hepatitis B virus infection and evaluate the results of community intervention in some communes and wards of Thua Thien Hue province, PhD thesis, Hue University of Medicine and Pharmacy, 2011.
3. Nghia VH, Le LT, Hepatitis B virus prevalence, knowledge, compliance and effectiveness of hepatitis B vaccination among people who come for testing at Dong Thap preventive medicine center 2017 – 2018”, Ho Chi Minh City Medical Journal, 2018, 23(5), pp. 579 - 585.
4. Tai HHU, Knowledge and behavior to prevent HBV infection of community hepatitis B patients undergoing outpatient treatment at District 2 hospital in 2018, Graduation thesis, University of Medicine and Pharmacy at HCM city, 2018, p. 9 - 11.
5. Tram TV, Hai TT, Hepatitis B virus infection rate in community in Tien Giang province in 2015 and risk factors, Ho Chi Minh City Medical Journal, 2016, pp. 15-19.
6. Website of Cau Ke district with a general introduction about Cau Ke, https://cauke.travinh.gov.vn/, accessed on January 23, 2021.