MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Bùi Tùng Hiệp1, Phan Văn Phong2, Quách Thị Thu Hằng2, Đoàn Ngọc Giang Lâm3
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Trường Đại học Tây Đô
3 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm rối loạn lipid trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Phòng khám đa khoa An Phúc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu, mô tả trên 172 bệnh nhân được chẩn đoán, điều trị đái tháo đường type 2 tại Phòng khám đa khoa An Phúc, có tình trạng rối loạn lipid máu nguyên phát từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có tăng TG huyết thanh chiếm tỷ lệ cao nhất với 72,09%, sau đó là bệnh nhân có tăng cholesterol huyết thanh chiếm 55,81%. Tỉ lệ bệnh nhân rối loạn nhiều chỉ số là 30,81%. Tỉ lệ tăng LDL-C khá cao với 38,95%. Kết luận: Chủ yếu các bệnh nhân đái tháo đường có rối loạn lipid máu với tăng TG huyết thanh, sau đó là tăng cholesterol huyết thanh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Raghavan S, Vassy JL, Ho YL et al., Diabetes Mellitus–Related All‐Cause and Cardiovascular Mortality in a National Cohort of Adults, Journal of the American Heart Association, 2019; 8(4): e011295.
2. Thuy NH, Metabolic syndrome. Postgraduate Textbook of Endocrinology - Metabolism. Hue University Press, 2008.
3. Das H, Banik S, Prevalence of dyslipidemia among the diabetic patients in southern Bangladesh: A cross-sectional study, Diabetes Metab Syndr, 2019; 13(1): 252-257.
4. Thuy TV, Evaluation of the effectiveness of mediator in treating dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus at Thai Nguyen Central General Hospital, Thesis of Master of Medicine. University of Medicine, Thai Nguyen University. Presented at University of Medicine, Thai Nguyen University in Thai Nguyen, Vietnam, 2007.
5. Basu S, Yudkin JS, Kehlenbrink S, et al., Estimation of global insulin use for type 2 diabetes, 2018-30: a microsimulation analysis, Lancet Diabetes Endocrinol, 2019; 7(1): 25-33.
6. Litwak L, Goh SY, Hussein Z, et al., Prevalence of diabetes complications in people with type 2 diabetes mellitus and its association with baseline characteristics in the multinational A1chieve study, Diabetol Metab Syndr, 2013; 5(1): 57.
7. Hoa LT, Survey on diabetes understanding of patients with type 2 diabetes, Journal of Nursing Science, 2018; 01(4): 21-25.
8. Nguyen TT, Minh TD, Nhat TQ, et al., Evaluation of dyslipidemia in non-overweight - obese patients, Journal of Clinical Medicine, 2018; 52/2018: 30-36.
9. Nga NTP, Man MT, Tuan LD, Study on dyslipidemia in patients with type 2 diabetes at military hospital 17, Journal of military medicine and pharmacy, 2015; 9: 99-106.