Kiến thức, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2021 và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Thanh Hà1, Đào Văn Dũng2
1 Bệnh viện Mắt Trung ương
2 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) của nhân viên y tế (NVYT) tại bệnh viện và xác định một số yếu tố liên quan.


 Phương pháp: Mô tả cắt ngang, thực hiện trên 323 nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt Trung ương(BVMTW) từ 1/2021 đến 6/2021.


Kết quả: Tỷ lệ nhân viên y tế tại BVMTW có kiến thức KSNK đạt yêu cầu là 66,9%, tỷ lệ thực hành KSNK đạt là 81,1%. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức KSNK của NVYT như tuổi (OR=2,2; p=0,002); trình độ chuyên môn (OR=1,9;p=0,01); vị trí công tác (OR=2,5;p<0,01). Các yếu tố có liên quan đến thực hành KSNK gồm giới tính (OR=2,06; p=0,01) và vị trí công tác (OR=1,94; p=0,03).


Kết luận: Kiến thức và thực hành KSNK của NVYT BVMTW khảo sát năm 2021 đạt yêu cầu khá tốt, tương ứng 66,9% và 81,1%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Medical Services Administration-MOH, Conference on Promotion of Infection control and prevention in Health care facilities, Conference documents, Hanoi, 2018.
2. Huong NTT, Khue PM, Knowledge and Practice of the nurses on Infection control in the Vietnam-Czech friendship hospital in 2019, Journal of Preventive Medicine, 2019; 29 (9): 86 – 91.
3. Ha NTT, Hung DQ, Situation of Knowledge on Hospital infection control of CPU nurses of the Vietnam- Germany friendship hospital in 2015, Journal of Preventive Medicine, 2016; 26 (15): 56 – 62.
4. Huong NT, Anh TM, The research on situation of Hand hygiene of Heath care staffs at Lam Dong Provincial Hospital N.2 in 2019, Journal of Community Medicines, 2019; 62 (5)
5. Hue ND, Minh ND, Situation of Practice on Infection control in the Government Dentistry facilities at district level of the Ho Chi Minh city, Journal of Preventive Medicine, 2016; 26 (13): 95 - 103.
6. Tung HT, Thanh VT, Situation of exercise on Hand hygiene of Health care staffs in clinical departments of the Central Lung Hospital in 2016, Journal of Vietnam Medicine, 2021; 498 (1): 95 – 98.
7. Mahmoud N. Qasem, Issa M. Hweid, Jordanian Nurses' Knowledge of Preventing Surgical Site Infections in Acute Care Settings, Journal of Medicine and Healthcare, 2017; 7 (5): 561-582.