ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC KHÁNG VI RÚT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHẠM NHÂN NHIỄM HIV TẠI TRẠI GIAM TÂN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2018 - 2020

Nguyễn Đình Vạn1, Phạm Thị Lan Anh1, Lê Vĩnh Giang2, Vũ Hải Hà3, Nguyễn Thế Hùng1
1 Bộ Công an
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng đáp ứng điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ART) của phạm nhân nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan tại Trại giam Tân Lập, Phú Thọ. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu thực hiện trên 270 phạm nhân nhiễm HIV tại trại giam Tân Lập. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng điều trị ARV các năm 2018, 2019 và 2020 lần lượt là 93,7%, 95,9% và 94,4%; tỷ lệ đáp ứng điều trị ARV giữa nam và nữ không có sự khác biệt. Năm 2020, tỷ lệ tuân thủ điều trị ARV là 94,1%; 52,2% phạm nhân đạt kiến thức về điều trị ARV. Có mối liên quan chặt chẽ giữa tuân thủ điều trị và đáp ứng điều trị ARV với OR = 83 (95% CI: 21,63 - 318,46). Các yếu tố khác như giới, kiến thức, tình trạng đồng nhiễm viêm gan, đường lây truyền không có mối liên quan với đáp ứng ART. Kết luận: Tỷ lệ đáp ứng điều trị ARV của phạm nhân qua các năm 2018, 2019, 2020 cao. Có mối liên quan chặt chẽ giữa tuân thủ điều trị ARV và đáp ứng điều trị ARV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Public Security, Report on HIV/AIDS prevention and control in 2020. Department of Health, Ministry of Public Security, 2020.
2. Ministry of Health, Report on HIV/AIDS prevention and control results in 2019, 2020, 2021.
3. Ministry of Health, Guidelines for HIV/AIDS treatment and care (Decision No. 5456/QĐ-BYT), 2020.
4. Hai BT, Evaluation of the results of first-line ARV treatment in HIV/AIDS patients at Hospital 09 from June 2011 to June 2014, Thesis of Master of Medicine, Hanoi Medical University, 2014.
5. Kim DC, Current status of ARV adherence among AIDS patients in Lam Dong province in 2013, Thesis of second degree specialist, Hanoi Medical University, 2014.
6. Huong PTT, ARV treatment adherence and related factors among AIDS patients managed and treated at the provincial AIDS center in Hai Duong, in 2016. Vietnam journal of prevention medicine, 2017; 3: 194.
7. Dolan, K, Wirtz, AL, Moazen, B et al., ‘Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees’ The Lancet, 2016, Volume 388, Issue 10049, p1089–1102 [pdf]
8. Fuge TG, Tsourtos G, Miller ER, A systematic review and meta-analyses on initiation, adherence and outcomes of antiretroviral therapy in incarcerated people, 2020, PLoS ONE 15(5): e0233355.
9. Golrokhi R, Farhoudi B, Taj L et al., HIV Prevalence and Correlations in Prisons in Different Regions of the World: A Review Article. Open AIDS J. 2018;12:81-92. Published 2018 Aug 31.