THỰC TRẠNG KIẾN THỨC CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH CỦA BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2020

Thị Hảo Tăng, Thị Hải Tăng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính hiện đang có tỷ lệ mắc và tử vong cao, là nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật và đứng thứ 3 gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Việc chăm sóc, xử trí và phòng bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính không chỉ phụ thuộc vào cán bộ y tế mà còn phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức của bà mẹ. Bà mẹ có kiến thức tốt về bệnh, chăm sóc đóng vai trò quan trọng trong việc phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời, giúp giảm tỷ lệ mắc và tử vong cho trẻ. Từ thực tế đó nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích mô tả thực trạng kiến thức của bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình năm 2020. Kết quả nghiên cứu có thấy, kiến thức chung của bà mẹ về bệnh, chăm sóc, dự phòng NKHHCT còn hạn chế với điểm trung bình kiến thức chung của nhóm can thiệp là 22,0 ± 7,0 và nhóm đối chứng là 22,5 ± 6,5 (tối đa 44 điểm). Điểm trung bình kiến thức về bệnh, chăm sóc và dự phòng lần lượt là: 12,0 ± 4,3; 4,9 ± 2,1; 5,1 ± 1,8 ở nhóm can thiệp và 12,4± 4,2, 5,0± 1,8, 5,0 ±1,9 ở nhóm đối chứng. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đạt ở cả 2 nhóm còn thấp: với 20,0% ở nhóm can thiệp và 21,7% ở nhóm đối chứng. Do vậy, việc tăng cường giáo dục sức khỏe cho bà mẹ của cán bộ y tế đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng là rất cần thiết.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2016). Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn
2016-2020, 21.
2. Đàm Thị Tuyết và Trần Thị Hằng (2014), "Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp
cấp tính của trẻ dưới 5 tuổi tại một số xã huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An", Tạp chí Y học thực hành, 5(916), 44 – 48.
3. Chu Thị Thuỳ Linh (2016), Kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính dưới 5
tuổi của các bà mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2016, Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường
Đại học Điều dưỡng Nam Định.
4. Nguyễn Thị Kim Sơn (2013), Tìm hiểu kiến thức, thái độ xử trí chăm sóc của bà mẹ về nhiễm khuẩn hô hấp
cấp tính trẻ dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Huế, 8 - 26.14.
5. Nguyễn Thị Minh Hiếu (2012), Đánh giá hiệu quả can thiệp cộng đồng trong thực hành xử trí nhiễm khuẩn hô
hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Đan Phượng và Ba Vì, Hà Nội, Luận văn tiến sĩ y tế công cộng, Viện Vệ sinh
dịch tễ Trung ương.
6. Đỗ Thị Phương (2019), Kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp
cấp tính của các bà mẹ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng
Nam Định.
7. Shamshiri A.R, Fahimzad A, Tabatabaie S.A. et al (2013). Frequency of Pediatric Acute Respiratory Tract
Infections in Iran; A Systematic Review. Arch Pediatr Infect Dis, 1(2), 44-52.
8. Nguyen T. K. P.et al (2017). Disease spectrum and management of children admitted with acute respiratory
infection in Viet Nam. Tropical Medicine and International Health, 22, 688-695.