ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI MÔ HÌNH BỆNH TẬT TRONG THỜI KỲ COVID VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Hàn Quỳnh Anh1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh mô hình bệnh tật và một số yếu tố liên quan tại phòng khám đa khoa theo yêu cầu (TYC) Bệnh viện Phổi trung ương trong năm có bệnh dịch 2020 và năm không bệnh dịch 2018. Nghiên cứu điều tra cắt ngang, so sánh từ hồ sơ của 111.796 người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú tại phòng khám từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018 và từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ cấu bệnh tật tại phòng khám đa khoa bệnh lý chính là bệnh lý hô hấp, tuy vậy các bệnh lý chuyên khoa khác cũng ngày càng tăng nhất là bệnh lý trào ngược chiếm tỉ lệ rất cao. Trong thời kỳ dịch bệnh số lượng người bệnh đến khám giảm nhưng tỉ lệ người bệnh đến khám nhập viện tăng. Kết quả này là cơ sở xây dựng cơ sở trang thiết bị, truyền thông và đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng của phòng khám để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như chất lượng khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương khi bình thường và lúc có bệnh dịch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Phuong NT, Determining the disease pattern of patients who came for outpatient examination and treatment at the department of general hospital in Cu Chi area from April 1, 2013 to March 31, 2014. Thesis of specialist doctor II, 2015.
[2] Tao NTN, Survey of disease model at Tra Vinh University general clinic. Scientific journal of Tra Vinh University No. 31, September, 2018.
[3] Luat ND, People's Guide to Disease Model Analysis, Postgraduate Teaching Materials, Medical Publishing House, Hanoi, 2008.
[4] Faculty of Public Health - Hanoi Medical University, Scientific research methods in medicine and public health, Medicine Publishing House, Hanoi, 2006.
[5] Ministry of Health, General report of the health sector, Hanoi, 2018.
[6] Ministry of Health, General report on health sector overview, Hanoi, 2020.