NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA ASEN ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TẠI 6 XÃ HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2017

Lê Thục Lan1, Ninh Thị Nhung2, Phạm Ngọc Khái2
1 Bộ Y tế
2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức của người dân về những ảnh hưởng của asen với sức khoẻ tại 6 xã huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2017. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1184 người dân độ tuổi ≥ 18 tuổi. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy có tới 53% người dân chưa được nghe thông tin về ô nhiễm Asen vào thực phẩm, 32,6% người dân biết Asen vào cơ thể qua thực phẩm. Tỷ lệ hiểu biết về các nơi tồn tại asen khoảng từ 11,6% đến 36,5%; đường vào cơ thể khoảng từ 1,7% đến 38%; các cơ quan bị ảnh hưởng từ 3% đến 22,5%; dấu hiệu ban đầu nhiễm asen từ 4% đến 23%; dấu hiệu ngoài da từ 5,4% đến 23%; dấu hiệu thần kinh từ 4,2% đến 18%. Tỷ lệ người dân biết các thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm Asen thấp.


Kết luận và kiến nghị: Kiến thức người dân còn thấp do vậy cần có các biện pháp truyền thông về ảnh hưởng asen lên sức khoẻ đối với người dân tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Some drinking-water disinfectants and contaminants, including arsenic. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum, 2004; 84, 1–477.
2. Humans I.W.G. on the E. of C.R. to, Arsenic and arsenic compounds, International Agency for Research on Cancer, 2012.
3. WHO | Environmental Health Criteria 224: Arsenic and Arsenic Compounds. WHO, , Accessed 10/04/2020.
4. Kuivenhoven M, Mason K, Arsenic (Arsine) Toxicity. StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 2020.
5. García-Esquinas E, Pollán M, Umans J.G et al., Arsenic exposure and cancer mortality in a US-based prospective cohort: the strong heart study. Cancer Epidemiol Biomark Prev Publ Am Assoc Cancer Res Cosponsored Am Soc Prev Oncol, 2013; 22(11), 1944–1953.
6. Hsueh YM, Chiou HY, Huang YL et al., Serum beta-carotene level, arsenic methylation capability, and incidence of skin cancer. Cancer Epidemiol Biomark Prev Publ Am Assoc Cancer Res Cosponsored Am Soc Prev Oncol, 1997; 6(8), 589–596.
7. Leonardi G, Vahter M, Clemens F et al., Inorganic arsenic and basal cell carcinoma in areas of Hungary, Romania, and Slovakia: a case-control study. Environ Health Perspect, 2012; 120(5), 721–726.
8. Lai MS, Hsueh YM, Chen CJ et al., Ingested inorganic arsenic and prevalence of diabetes mellitus. Am J Epidemiol, 1994; 139(5), 484–492.
9. Tseng CH, Tseng CP, Chiou HY et al., Epidemiologic evidence of diabetogenic effect of arsenic. Toxicol Lett, 2002; 133(1), 69–76.
10. Chakraborti D, Mukherjee SC, Pati S et al., Arsenic groundwater contamination in Middle Ganga Plain, Bihar, India: a future danger? Environ Health Perspect, 2003; 111(9), 1194–1201.
11. Hai NK, Arsenic risks in water supply on health of Red River Delta community and solutions, 2010.
12. Health Environment Management Agency, Evaluation the risks of using arsenic contaminated-water supply on health of people at 10 communes in Hanoi, Ha Nam, Hung Yen, Tien Giang, Dong Thap in 2008, 2011.
13. Khuyen TT, Arsenic infection in people using arsenic contaminated-water and effects of some interventions, A PhD thesis, Thai Binh Univerity of Medicine and Pharmacy, 2012.