ĐẶC ĐIỂM ĐỘC TÍNH THẬN TRÊN BỆNH NHÂN SỬ DỤNG VANCOMYCIN

Trần Thị Lỷ1, Lê Quang Thanh2, Đỗ Văn Mãi3, Bùi Đặng Phương Chi4
1 Trung tâm Y tế Huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
2 Bệnh viện Từ Dũ
3 3Trường Đại học Tây Đô
4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm độc tính trên thận của bệnh nhân sử dụng Vancomycin tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thuần tập hồi cứu trên 100 hồ sơ bệnh án (HSBA) của bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2020. Kết quả: Tỷ lệ phát sinh độc tính thận trong nghiên cứu là 24,0%. Trung vị thời gian khởi phát độc tính là 8 ngày, khoảng tứ phân vị là 4 -14 ngày kể từ khi bắt đầu dùng thuốc. Tỷ lệ xuất hiện độc tính thận ở các mức độ: nguy cơ, tổn thương và suy tương ứng là 54,2%, 29,2% và 16,6%. 33,3% số bệnh nhân xuất hiện độc tính thận có hồi phục độc tính với trung vị thời gian hồi phục độc tính là 5,2 (3,2 - 14,8) ngày sau khi kết thúc dùng thuốc. Kết luận: Tỷ lệ phát sinh độc tính thận trong nghiên cứu là 24,0%. Tỷ lệ xuất hiện độc tính thận ở các mức độ: nguy cơ, tổn thương và suy tương ứng là 54,2%, 29,2% và 16,6%. 33,3% số bệnh nhân xuất hiện độc tính thận có hồi phục độc tính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Stefano C, Maya H, Hakim K et al., New Rcgimen for Continuous Infusion of Vancomycin in Critically 111 Patients, Antimicrob Agenís Chemother, 2016; 60(8): 4750-6.
2. Davey P, Wilcox MH, Antimicrobial Chemotherapy, 7th edition. Oxtord Univcrsity Press, USA, 2015.
3. Timothy H, Tony W, Jeffrey L et al., Vancomycin-associated nephrotoxicity: A meta-analysis of administration by continuous vcrsus intcrmittcnt infusion, lnt J Antimicrob Agents, 2015; 46(3): 249-53.
4. Yong PC, Song MM, Kyung MB et al., Treatment Duration for Uncomplicated Staphylococcus aureus Bacteremia To Prevent Relapse: Analysis of a Prospective Observational Cohort Study, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2013; 57(3): 1150–1156.
5. Christopher PK, Grant SF, Kristina ER et al., Comparative prognostic accuracy of sepsis scores for hospital mortality in adults with suspected infection in non-ICU and ICU at an academic public hospital, Plos one, 2019; 1-16.
6. Levita KH, Donald IH, Ryan Q et al., High-Dose Vancomycin Therapy for Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections, Efficacy and Toxicity, Arch Intern Med, 2006; 166: 2138-2144.
7. Pan K, Chen C, Chen Z et al., Vancomycin Associated Acute Kidney Injury: A Longitudinal Study in China, Frontiers in Pharmacology, 2021; 12: 1-9.
8. Shigehiko U, Louise C, Hiroshi M et al., Clearance of vancomycin during high-volume haemofiltration: impact of pre-dilution, Intensive Care Med, 2002; 28: 1664–1667.