MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Ở VIỆT NAM. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2020

Tran Thi Ly, Dang Duc Nhu, Tran Quoc Thang, Duong Duy Luong

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Mức độ hài lòng của người bệnh (NB) là thước đo đánh giá uy tín, chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế. Do vậy, xác định mức độ hài lòng của NB đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế và các yếu tố liên quan trong bối cảnh hiện nay là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa, nhằm cung cấp bằng chứng, làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB).
Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan có hệ thống nhằm cung cấp thông tin tổng quát về mức độ hài lòng và các yếu tố liên quan của NB đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế ở Việt Nam, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và những thiếu hụt cần bổ sung cho các nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này.
Phương pháp: Tổng quan tài liệu có hệ thống (Systematic review)
Kết quả: Tìm kiếm và phân tích 30 công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến mức độ hài lòng của NB. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về mức độ hài lòng của NB được thực hiện trên nhiều đối
tượng và địa điểm với mức độ hài lòng khác nhau.
Kết luận: Mức độ hài lòng của NB khá cao (trung bình đạt trên 70%, điểm trung bình trên 3,5). Các lĩnh vực có tỷ lệ NB hài lòng cao gồm: Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của NVYT; sự minh
bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị. Các lĩnh vực có tỷ lệ NB hài lòng chưa cao như: Khả năng tiếp cận; kết quả cung cấp dịch vụ và cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ NB. Về các yếu tố liên quan: Sự hài lòng của NB chưa/ít có liên quan đến các yếu tố nhân khẩu học như: Tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, đối tượng KCB (có BHYT/không có BHYT). Các yếu tố liên quan nhiều đến mức độ hài lòng của NB bao gồm: Thời gian chờ đợi KCB, thời gian điều trị, cơ sở vật chất.

Chi tiết bài viết