THỰC TRẠNG LO ÂU CỦA HỌC SINH TẠI 3 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020

Dinh Van Tai, Bang Thi Hoai, Luu Minh Chau, Nguyen Thanh Tu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng lo âu của học sinh tại 3 trường trung học học cơ sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2020.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 840 học sinh thuộc 3 trường trung học cơ sở của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thời gian nghiên cứu từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020.
Kết quả: Tỷ lệ lo âu chung chiếm 9,5%, lo âu nhẹ chiếm tỷ lệ 7,1% trong tổng số học sinh điều tra. Tỷ lệ lo âu ở học sinh nam (chiếm 9,2%) thấp hơn ở học sinh nữ (chiếm 9,8%). Trong số những học sinh có lo âu: lo âu nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (75%). Khối 8 có tỷ lệ lo âu cao nhất (15,9%), tiếp đến là khối 7 (10,7%), khối 9 (5,9%), khối 6 (5,5%). Mức độ lo âu nhẹ ở học sinh các khối: khối 8 (12,1%), khối 7 (7,5%), khối 6 (4,5%), khối 9 (4,1%).
Kết luận: Tỷ lệ lo âu ở học sinh THCS khá cao nhưng chủ yếu là lo âu mức độ nhẹ. Tỷ lệ lo âu ở học sinh nam thấp hơn học sinh nữ.

Chi tiết bài viết