SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG, NĂM 2019

Nguyen The Luong, Le Thanh Hai, Bui Thu Hang, Dang Duc Nhu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện (BV) Tai Mũi Họng Trung ương (TMHTƯ) năm 2019.
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện phát vấn 306 nhân viên y tế (NVYT) theo bộ câu hỏi soạn sẵn được xây dựng dựa trên thuyết hai yếu tố của Ferederick Herzberg.
Kết quả: Tỷ lệ hài lòng chung đạt 95,4%. NVYT hài lòng nhất về mối quan hệ với đồng nghiêp 93,5%, tiếp đến là về cơ hội học tập và phát triển 91,8%, về thu nhập và chính sách chế độ đều là 88,9%, về phúc lợi 88,6%, về sự giám sát của người quản lý 88,2% và cuối cùng là về điều kiện làm việc 82,7%. Phân tích hồi quy logistic cho thấy tỷ lệ hài lòng chung ở nhóm đã có gia đình thấp hơn nhóm còn độc thân (OR=0,75; 95%CI: 0,42-0,99; p<0,05); ở nhóm trình độ trung cấp, cao đẳng cao
hơn so với nhóm đại học (OR=1,63; 95%CI: 1,12-2,85; p<0,001) và ở nhóm có thâm niên làm việc trên 15 năm cao hơn so với nhóm dưới 5 năm (OR=1,66; 95%CI: 1,06-2,23; p<0,05).
Kết luận: Công tác quản lý tại BV hiệu quả trong bối cảnh tự chủ tài chính giúp tỷ lệ hài lòng của NVYT cao. Cần cải thiện cơ sở hạ tầng tại một số khoa và chú trọng đến nhóm NVYT có thâm niên làm việc ngắn trong công tác nhân sự.

Chi tiết bài viết