HÀM LƯỢNG HÀN THE TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN Ở CHỢ CHÙA HANG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2020

Dao Duy Khanh, Truong Thi Thuy Duong

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Với mục tiêu mô tả thực trạng sử dụng hàn the trong một số thực phẩm chế biến sẵn ở chợ Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên năm 2020, nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả, thiết
kế cắt ngang trên 60 mẫu thực phẩm chế biến sẵn (giò lợn, chả lợn, bún, bánh giò, bánh đúc) tại địa điểm nghiên cứu. Kỹ thuật đã tiến hành là định tính và bán định lượng hàn the (Natri borat) theo
Quyết định 3390/2000/QĐ-BYT ban hành “Thường quy kỹ thuật định tính và bán định lượng Natri Borat và Acid Boric trong thực phẩm” của Bộ trưởng Bộ Y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Số mẫu thực phẩm xét nghiệm dương tính với hàn the ở chợ Chùa Hang là khá cao, chiếm 80% trong toàn bộ mẫu thực phẩm. Hàm lượng hàn the ở mức: ≤ 0,5 mg% chiếm đa số (73,3 %), tuy nhiên vẫn còn 6,7% ở mức > 0,5 - 1 mg%. Hàm lượng hàn the trung bình trong các mẫu thực phẩm ở chợ Chùa
Hang: giò lợn (0,24 ± 0,31), chả lợn (0,27 ± 0,38), bún (0,09 ± 0,14), bánh giò (0,05 ± 0,06), bánh đúc (0,03 ± 0,04). 

Chi tiết bài viết