TUÂN THỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Lộc Ninh Tô, Văn Mãi Đỗ, Đặng Minh Trí Bùi, Quốc Thắng Trần

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ tuân thủ và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ sử dụng thuốc insulin của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả trên 528 BN ĐTĐ type 2 điều trị ngoại trú tại BV Đa khoa huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2020. Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ sử dụng thuốc trên BN ĐTĐ type 2: có 40 BN (7,6%) tuân thủ sử dụng thuốc ở mức độ cao, 274 BN tuân thủ ở mức độ trung bình (51,9%) và 214 BN tuân thủ ở mức độ kém (40,5%). Có 1 yếu tố có liên quan đến việc tuân thủ sử dụng thuốc: nghề nghiệp (OR = 0,053 ; 95% CI = 0,372- 1,007. Kết luận: Chủ yếu các bệnh nhân có mức độ tuân thủ trung bình và thấp. Yếu tố nghề nghiệp có mối liên quan đến việc tuân thủ sử dụng thuốc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Quỳnh Anh (2018). Khảo sát sự tuân thủ dùng thuốc và rào cản tinh thần trong việc sử dụng insulin ở
bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khóa luận tốt nghiệp dược sỹ đại học, Trường Đại
học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), Khảo sát và đánh giá việc tuân thủ điều trị trên BN đái tháo đường type 2 điều
trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ dược học,
Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
3. Word Health Oranizition (2014). Global status report on non communicable diseases.
4. International Diabete Federation (2017). Diabetes Atlas eighth edition.
5. Richard R. Rubin (2005). Adherence to pharmacologic therapy in patients with type 2 diabetes mellitus. The
American Journal of medicine, 118(5): 27 -34.
6. Dashputra et.al (2014). Pattern of Antidiabetic Drugs used in Outpatients and Hospitalized Patients in a Tertiary
Health Institute of Central India. Journal of Contemporary Medicine andDentistry, 2(3): 48-54.
7. Bryson Chris L et al (2013). Wide clinic level variation in adherence to oral diabetes medication in the VA.
Journal of General Internal Medicine, 28(5).
8. E1SOUS A., M. Radwan, H. Al-Sharif et al (2017). Medications adherence and associated factors among
patients with type 2 diabetes mellitus in the Gaza Strip, Palestine. Frontiers in endocrinology: 100.