NHẬN THỨC CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TRONG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Bui Tung Hiep, Nguyen Huu Nhan, Nguyen Huu Phuoc, Bui Dang Lan Huong

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nhận thức của bệnh nhân ngoại trú trong sử dụng thuốc tại Bệnh viện Thống Nhất.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 120 bệnh nhân được cấp phát thuốc BHYT đang chờ lấy thuốc, trước khi vào phòng tư vấn thuốc từ ngày 01/9/2020 đến ngày
01/12/2020 tại Bệnh viện Thống Nhất.
Kết quả: Các bệnh nhân dựa vào đối chiếu với tên thuốc trong đơn với 51,15% và uống từng thời điểm theo đơn khi được kê nhiều thuốc cùng một lúc (57,50%). Sử dụng nước lọc để uống thuốc chiếm 68,33%. Có 59,16% bệnh nhân uống nguyên viên thuốc. Một số bệnh nhân thực hiện theo cách uống thuốc khác như: bẻ viên thuốc trước khi uống (11,67%); hòa tan thuốc trong nước (7,5%). Hầu hết các bệnh nhân (89,17%) có tìm hiểu về hướng dẫn sử dụng thuốc. Bác sĩ là nguồn cung cấp thông tin cho bệnh nhân (61,67%) và phần lớn các bệnh nhân (57,5%) đã từng được nghe tư vấn về sử dụng thuốc.
Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân dựa vào đối chiếu với tên thuốc trong đơn và uống từng thời điểm theo đơn khi được kê nhiều thuốc cùng 1 lúc ở mức trung bình. Phần lớn bệnh nhân sử dụng nước lọc để uống thuốc và uống nguyên viên thuốc. Hầu hết các bệnh nhân có tìm hiểu về hướng dẫn sử dụng thuốc. Bác sĩ là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu cho bệnh nhân và phần lớn các bệnh nhân đã từng được nghe tư vấn về sử dụng thuốc.

Chi tiết bài viết