KIẾN THỨC VỀ PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY, HÀ NỘI NĂM 2021

Tran Quynh Anh, Bui Van Tung, Nguyen Tuan Tai, Chu Van Thang, Dang Duc Hoan, Nguyen Thi Nhu Hoa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây năm 2021 và một số yếu tố liên quan.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 151 nhân viên y tế.
Kết quả: Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đạt về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ là 36,42%, trong đó bác sĩ có tỷ lệ 38,3% và điều dưỡng là 35,58%. Nhóm tuổi ≥30 (OR=2,82; 95%CI: 1,12 – 7,13); khối chuyên ngành Ngoại khoa (OR=13,61; 95%CI: 5,14 – 35,98); thâm niên công tác ≥10 năm
(OR=2,54; 95%CI: 1,26 – 5,11) và số người bệnh chăm sóc/ngày <8 (OR=3,43; 95%CI: 1,26 – 9,34) là các yếu tố có liên quan đến kiến thức của nhân viên y tế về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ.
Kết luận: Kiến thức đạt về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của nhân viên y tế là chưa cao; các yếu tố liên quan cần được xem xét khi thực hiện các khóa đào tạo liên tục về dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện.

Chi tiết bài viết