GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ RÁCH CHÓP XOAY KHỚP VAI

Vuong Thu Ha, Dang Thi Bich Nguyet, Nguyen Tien Long, Le Tuan Linh, Bui Van Lenh, Nguyen Quang Trung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét giá trị của chụp cộng hưởng từ (CHT) thường trong chẩn đoán bệnh lý rách gân chóp xoay khớp vai có đối chiếu với phẫu thuật.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 69 bệnh nhân có tổn thương chóp xoay khớp vai được chụp CHT thường quy tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tất cả các bệnh nhân đều có đối chiếu phẫu thuật.
Kết quả: Trong bệnh lý tổn thương chóp xoay được phẫu thuật, tỷ lệ cao nhất là nhóm đứt gân hoàn toàn (chiếm 60.9%), tiếp đến là nhóm rách xuyên gân (14.5%) và nhóm rách mặt khớp (14.5%), các nhóm rách mặt hoạt dịch (HD), viêm đơn thuần và rách nội gân chiếm tỷ lệ ít nhất. Về đối chiếu kết quả sau phẫu thuật: Đối với trường hợp đứt gân hoàn toàn, độ nhạy của CHT là 100%, độ đặc hiệu 95.7%; trường hợp rách xuyên gân độ nhạy và độ đặc hiệu của CHT là 100% và 98.7%. Độ nhạy của CHT thường trong chẩn đoán rách bán phần như rách mặt khớp, rách mặt hoạt dịch là 50-60% và độ đặc hiệu là 74.9-98.7%.
Kết luận: Chụp CHT thường quy là phương pháp rất có giá trị trong chẩn đoán các mức độ rách gân chóp xoay. Độ nhạy và độ đặc hiệu của CHT thường trong chẩn đoán các rách gân lớn (rách xuyên và đứt hoàn toàn) cao hơn so với các trường hợp rách bán phần (mặt khớp hoặc mặt hoạt dịch)

Chi tiết bài viết