ĐẶC ĐIỂM ĐỘC TÍNH THẬN TRÊN BỆNH NHÂN SỬ DỤNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Tu Minh, Bui Dang Minh Tri, Do Van Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm độc tính trên thận của bệnh nhân sử dụng Colistin tại Bệnh viện Thống Nhất.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập hồi cứu trên 116 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất được chỉ định dùng colistin trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2020 đến 31/12/2020.
Kết quả: Bệnh nhân sử dụng colistin đơn độc chiếm tỷ lệ 30,17%. Đa số các bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ kết hợp 2 kháng sinh (colistin và 1 loại kháng sinh khác). Độc tính thận chiếm tỷ lệ 20,69% tổng số bệnh nhân nghiên cứu. Trung vị thời gian khởi phát độc tính thận ở bệnh nhân nghiên cứu là 8,5 ngày với khoảng tứ phân vị là 5,5 – 15 ngày. Khoảng thời gian khởi phát độc tính chủ yếu là từ 8 đến 14 ngày, chiếm tỷ lệ 45,83%. Phân bố bệnh nhân xuất hiện độc tính thận theo các mức độ “Nguy cơ” chiếm tỷ lệ cao nhất với 58,33%. Có 7 bệnh nhân (29,17%) có hồi phục độc tính trong quá trình điều trị, có 2 bệnh nhân (8,33%) phải tiến hành lọc máu cấp cứu.
Kết luận: Độc tính thận chiếm tỷ lệ 20,69%. Khoảng thời gian khởi phát độc tính chủ yếu là từ 8 đến 14 ngày. Phân bố bệnh nhân xuất hiện độc tính thận theo các mức độ “Nguy cơ” chiếm tỷ lệ cao nhất với 58,33%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Yahav D, Farbman L, Leibovici L et al., Colistin new lesson on an old antibiotic, Clin Microbiol Infect., 2012; 18(1):18-29.
[2] Ordooei JA, Shokouhi S, Sahraei Z, A review on colistin nephrotoxicity, Eur JClin Pharmacol., 2015; 71(7): 801-810.
[3] Balkan II, Dogan M, Durdu B et al., Colistin nephrotoxicity increases with age, Scand J Infect Dis., 2014; 46(10): 678-685.
[4] Kwon JA, Lee JE, Huh W et al., Predictors of acute kidney injury associated with intravenous colistin treatment, Int J Antimicrob Agents., 2010; 35(5): 473-477.
[5] Ko HJ, Jeon MH, Choo EJ et al., Early acute kidney injury is a risk factor that predicts mortality in patients treated with colistin, Nephron Clin Pract., 2011; 117(3): c284-288.
[6] Lee YJ, Wi YM, Kwon YJ et al., Association between colistin dose and development of nephrotoxicity, Crit Care Med., 2015; 43(6): 1187-1193.
[7] Lopes JA, Jorge S, The RIFLE and AKIN classifications for acute kidney injury: a critical and comprehensive review, Clinical Kidney Journal, 2013; 6(1): 8-14.
[8] Shahbazi F, Dashti KS, Colistin: efficacy and safety in different populations, Expert Rev Clin Pharmacol., 2015; 8(4): 423-48.
[9] Temocin F, Erdinc S, Tulek N et al., Incidence and Risk Factors for Colistin-Associated Nephrotoxicity, Jpn J Infect Dis., 2015; 68(4): 318-320.
[10] Jessica KO, Jesse DS, Keith SK et al., Strategies for the safe use of colistin, Expert Review of Anti-infective Therapy, 2015; 13(10): 1237-1247.