TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI ĐANG MẮC NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP VÀ MỘT SỐ THỰC HÀNH NUÔI TRẺ CỦA BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018

Nguyen Van Dung, Nguyen Thi Thinh, Pham Van Phu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Điều tra theo phương pháp cắt ngang mô tả trên 523 cặp mẹ con trẻ 6-23 tháng tuổi đang mắc nhiễm
khuẩn hô hấp cấp vào điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hà Nam năm 2016-2018 nhằm đánh giá
tình trạng dinh dưỡng của trẻ và mô tả một số thực hành nuôi trẻ của bà mẹ. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ
SDD thấp còi và gầy còm của trẻ ở mức cao: 21,2% và 11,1% (tương ứng); tỷ lệ SDD thể nhẹ cân là
14,0%. Tỷ lệ bà mẹ cho con bú muộn sau 1 giờ đầu sau sinh và tỷ lệ bà mẹ cho cho con ăn bổ sung
quá sớm hoặc quá muộn (trước 6 tháng hoặc sau 8 tháng tuổi) khá cao: 62,5% và 53,0% (tương ứng);
tỷ lệ bà mẹ vắt bỏ sữa non trước khi cho trẻ bú lần đầu là 24,3%. Những trẻ được bắt đầu cho ăn bổ
sung không đúng thời điểm so với những trẻ được cho ăn đúng thời điểm có tỷ lệ SDD thấp còi cao
hơn: 24,2% và 18,8% (tương ứng) (OR=1,4; 95%CI 0,9-2,3) nhưng chưa thấy sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p=0,1075); tỷ lệ SDD nhẹ cân cũng cao hơn: 19,5% và 7,8% (tương ứng) khác biệt có ý
nghĩa thống kê rất rõ rệt (OR=2,9; 95%CI 1,6-5,3; p=0,0001).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chan N, Thang PV, Study on clinical characteristics and bacterial causes of bronchopneumonia in severely malnourished children by culturing fluid of pharynx-bronchial, Proceedings of scientific research 1989 - 1999, Bach Mai Hospital, 1995; 179-181. (in Vietnamese)
2. Dung NT, Quy T, Risk factors in the children suffered from severe acute pneumonia, Proceedings of scientific research 1989 - 1999, Bach Mai Hospital, 1990; 194-195. in Vietnamese)
3. Dung NT, Community-acquired pneumonia, diagnosis and treatment of pediatric respiratory diseases, Ph.D Thesis, Hue University Press, 2012. in Vietnamese)
4. Arifeen S, Black RE, Antelman G et al., Exclusive breastfeeding reduces acute respiratory infection and diarrhea deaths among infants in Dhaka slums, Pediatrics, 2001; 108(4): 67-68.
5. Mathew JL, Patwari AK, Gupta P et al., Acute respiratory infection and pneumonia in India: a systematic review of literature for advocacy and action: UNICEF-PHFI series on newborn and child health, India, Indian Pediatr, 2011; 48(3): 191-218.
6. Alexis AT, Gregory EHE, Lawrence TM et al., Risk factors for acute respiratory infections in children under five years attending the Bamenda Regional Hospital in Cameroon, BMC pulmonary medicine, (2018; 18(1): 7-8.
7. Vinod KR, Jayashree P, Suresh KP, Acute Respiratory Infections among Under-Five Age Group Children at Urban Slums of Gulbarga City: A Longitudinal Study, Journal of clinical and diagnostic research, 2016; 10(5): 8-13.
8. Kathryn GD, Bineti SV, Strategies for ensuring adequate nutrient intake for infants and young children during the period of complementary feeding, Washington: Alive & Thrive, 2013; 7-8.
9. Lwanga SK, Lemeshow S, Sample size determination in health studies : a practical manual, 1991; 36-40.
10. Binh TT, Nutritional status and zinc deficiency in 1-24 months old children suffered from pneumonia at the National Children's Hospital 2013, Ph.D Thesis, Hanoi Medical University, 2013. (in Vietnamese)
11. World Health Organization, Multicentre Growth Reference Study Group. Assessment of differences in linear growth among populations in the WHO Multicentre Growth Reference Study, Acta Paediatr, 2006; 450: 56-65.
12. National Institute of Nutrition, Statistics on nutritional status of children over the years (May 15, 2019), 2019; pp.2-3.
13. Tho TT, The current situation and results of artificial feeding at the ICU of National Children's Hospital, Master Thesis, Hanoi Medical University, 2014. (in Vietnamese)
14. Huyen TT, Evaluation of the risk of malnutrition in pneumonia patients by SGA (SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSMENT) method at Respiratory Department, National Children's Hospital, 2011-2012, Master Thesis, Hanoi Medical University, 2012. (in Vietnamese)
15. Hao TT, Nutritional status and some related factors in malnutrition children at the Clinical Nutrition Unit - National Children's Hospital, Master Thesis, Hanoi Medical University, 2011. (in Vietnamese)
16. Alemayehu M, Tinsae F, Haileslassie K et al., Undernutrition status and associated factors in under-5 children, in Tigray, Northern Ethiopia, Nutrition, 2015; 31: 964-970.
17. Trang NTH, Quyen LTM, Vinh DX et al., The current situation and some factors related to malnutrition of children under 5 years old in Hoai Duc district, Hanoi in 2018, Journal of Preventive Medicine, 2019; 29: 44-45. (in Vietnamese)
18. Phuong HN, Tu NA, Factors related to malnutrition in children under 24 months old in some communes in Lao Cai, Lai Chau and Ha Giang provinces in 2016, Journal of Preventive Medicine, 2018; 13: 36-38. (in Vietnamese)
19. Yirgu F, Addisalem M, Demewoz H et al., Factors associated with nutritional status of infants and young children in Somali Region, Ethiopia: a cross- sectional study, BMC public health, 2015; 15: 846-846.