THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Dinh Thi Thuy Linh, Nguyen Viet Quang, To Thi Ngoc Anh, Vu Thi Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống sinh viên y học dự phòng của trường Đại học Y
Dược Thái Nguyên năm 2020.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả, thiết
kế cắt ngang, trên 189 sinh viên thuộc chuyên ngành bác sĩ y học dự phòng – Đại học Y Dược Thái
Nguyên bằng bộ công cụ đánh giá chất lượng cuộc sống EQ-5D-5L.
Kết quả nghiên cứu: Thang đo lường được đánh giá sử dụng tốt với hệ số Cronback’s Alpha =0,728.
Điểm trung bình thang đo là 0,93. 55,6% các bạn sinh viên tất cả các khía cạnh đều tốt. Có mối liên
quan giữa năm học với chất lượng cuộc sống (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hien NTT, Anh NM, An DH et al., QUALITY OF LIFE AMONG THE FIRST YEAR - STUDENTS AT THANG LONG UNIVERSITY IN THE ACADEMIC YEAR OF 2018 - 2019 AND SOME ASSOCIATED FACTORS, Journal of Preventive Medicine, 2020; 30: 147. (in Vietnamese)
2. Long NH, Tuan HM, Trung NT et al., Quality of life and nutrition status among first – year students of Viet Nam national university, Ha Noi, Journal of Preventive Medicine, 2014; 155: 96-102. (in Vietnamese)
3. Mai DNL, Hang NT, Hoa DT et al., QUALITY OF LIFE OF STUDENTS AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY AND RELATED FACTORS, SCHOOL YEAR 2018-2019, Journal of research Medicine, 2020; 125(1): 144-151. (in Vietnamese)
4. Tuan DV, Huong NTT, Quality of life and associated factors among the fourth - year students at Hanoi University of Pharmacy in 2019, Journal of Pharmaceutical Research and Drug information, 2020; 11(3): 2-9. (in Vietnamese)
5. Uyen PTT, Thuy HB, Anh TNT et al., Evaluate stress, anxiety and depression of regular students of Pharmacy Faculty – University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, Journal of Ho Chi Minh city Medicine, 2016): 20(2): 217-225. (in Vietnamese)
6. Bach TX, Arto O, Thanh NL (2012). Quality of life profile and psychomet- ric properties of EQ-5D-5L in HIV/ AIDS patients, Health Qual Life Outcomes, 2012; 10: 132.
7. Paro HBMS, Morales NMO, Silva CHM et al., Health - related quality of life of medical students, Med Educ., 2010; 44(3): 227-235.
8. Semnani ASH, Ramezani ZN, Leila S, A comparison of the Health Related Quality of Life of the Active and Sedentary Faculty Members of IAU, European Journal of Experimental Biology, 2012; 2(5): 1843-1846.