THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN - TIẾP CẬN TỪ PHÍA NHÀ QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ Y TẾ

Nguyen Thi Thu, Nguyen Thi Thanh Quy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y
tế tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tiếp cận từ phía
nhà quản lý và cơ sở y tế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
bằng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện này trong giai đoạn 2021 -2025, góp phần nâng cao sự hài lòng
của người bệnh nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. The Ministry of Health, Decision No. 6858 / QD-BYT dated 18/11/2016 of the Minister of Health promulgating the quality criteria of hospitals in Vietnam, 2016.
2. The Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, Joint Circular No. 08/2007 / TTLT-BYT-BNV guiding the norms of non-business payroll in state health facilities, issued 5th Jun 2017
3. Thai Nguyen province Health Department, 2016-2019 Hospital examination and evaluation report, 2019. (in Vietnamese)
4. Thu NT, The Quality of Health Care Services by health insurance at district hospitals in Thai Nguyen province, PhD thesis, University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University, 2021.