MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CHO TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI HAI XÃ, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

Nguyen Thi Ai, Nguyen Ha My, Bui Thi Huyen Dieu, Bui Thi Binh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan về sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ em dưới 5 tuổi của
người chăm sóc tại hai xã, huyện Kiến Xương, Thái Bình năm 2020.
Đối tượng nghiên cứu: Người chăm sóc trẻ tại hai xã của huyện Kiến Xương, Thái Bình
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích.
Kết quả nghiên cứu: Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, số lượng con, điều kiện kinh tế và
tuổi với kiến thức về sử dụng thuốc kháng sinh: tỷ lệ đối tượng có tỷ lệ đối tượng trên THPT có kiến
thức đạt về sử dụng thuốc kháng sinh có khả năng cao gấp 1,8 lần so với nhóm có trình độ học vấn từ
THPT trở xuống, 95%CI (1,1-2,9). Về thực hành, có mối liên quan giữa kiến thức, tuổi của đối tượng
nghiên cứu, là bố mẹ của trẻ với thực hành về sử dụng thuốc kháng sinh. tỷ lệ đối tượng có kiến thức
đạt có thực hành đạt có khả năng cao gấp 3,9 lần so với nhóm có thực hành đạt có kiến thức không
đạt; tỷ lệ đối tượng nghiên cứu là bố, mẹ của trẻ có thực hành đạt về thuốc kháng sinh có khả năng
cao gấp 2,5 lần so với đối tượng là ông/bà của trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Health, Instructions for the use of antibiotics, Medical Publishing House, 2015. (in Vietnamese)
2. World Health Orgnization, WHO warns: Antibiotics may lose their ability to cure diseases, http://www.wpro.who.int/vietnam/mediacentre/releases/2011/whd2011/en/. Accessed on 17th Jan 2021.
3. Ministry of Health, https://www.moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/ sqTagDPp4aRX / content / -iem-news-now-11-14-2018? inheritRedirect = false. Accessed on 14th Nov 2018.
4. Thoai DV, Assessment of knowledge and practice of antibiotic use of people in Nho Quan district, Ninh Binh province, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy Publisher, 2017. (in Vietnamese)
5. Ha NTH, Hue TTT, Bach DX, Knowledge, practice and some related factors on antibiotic use by people in Phu Dien ward, Bac Tu Liem district, Hanoi, TNU Journal of Science and Technology, 2018; 194(1): 35-40. (in Vietnamese)
6. Kuzujanakis M, Kleinman K, Rifas SS et al., Correlates of parental antibiotic knowledge, demand, and reported use", Ambul Pediatr., 2003; 3: 203-10.
7. Ecker L, Ochoa TJ, Vargas M et al, Factors affecting caregivers' use of antibiotics available without a prescription in Peru, Pediatrics, 2013; 131: e1771.
8. Mangione SR, Elliott MN, Stivers T et al., Ruling out the need for antibiotics: are we sending the right message, Arch Pediatr Adolesc Med., 2006; 160: 945-52.
9. Trang NTQ, Current situation of antibiotic use by mothers with children under 5 years old and some related factors in Dong Ket commune, Khoai Chau district, Hung Yen province in 2013, Master Thesis Public Health, University of Public Health, 2013. (in Vietnamese)