HIỆU QUẢ CAN THIỆP THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở ĐỒNG BÀO CHĂM TẠI XÃ PHAN THANH, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Nguyen Ngoc Huy, Nguyen Van Tap, Nguyen Thanh Binh, Tran Phuc Hau, Le Thi Ngoc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả sau can thiệp về thực hành phòng chống tăng huyết áp ở đồng bào
Chăm. Thiết kế nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng được tiến hành trên 400 đồng bào
Chăm trước và sau can thiệp ở mỗi nhóm từ 18 tuổi trở lên từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018 tại xã
Phan Thanh, huyện Bắc Bình (xã can thiệp) và xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (xã đối chứng). Kết quả
cho thấy, tỷ lệ đồng bào Chăm có thực hành đúng về không hút thuốc lá (tăng từ 72,2% lên 92,0%),
không lạm dụng rượu/bia (tăng từ 89,2% lên 93,7%), không ăn mặn (tăng từ 74,2% lên 92,0%), ăn ít
mỡ động vật (tăng từ 75,2% lên 91,2%), ăn đủ rau quả (tăng từ 46,7% lên 61,8%), có hoạt động thể
lực (tăng từ 47,7% lên 77,3%) và thực hành chung đúng (tăng từ 24,7% lên 58,0%) ở xã can thiệp
vào thời điểm SCT đều cao hơn so với TCT (p<0,05). Phân tích khác biệt kép (DID), cải thiện thực
hành phòng chống tăng huyết áp của đồng bào Chăm có liên quan với giới tính, nhóm tuổi, nhu cầu
được cung cấp thông tin về tăng huyết áp và trình độ học vấn. Thực hành về phòng chống tăng huyết
áp của đồng bào Chăm còn hạn chế tại thời điểm TCT nhưng đã được cải thiện đáng kể SCT. Kết quả
nghiên cứu cho thấy vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏe
nâng cao kiến thức, thực hành phòng chống tăng huyết áp cho đồng bào Chăm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization, Global status report on noncommunicable diseases 2014, 2014.
2. Binh NT, The current status of hypertension in the Khmer people in Tra Vinh province and some effective intervention, Thesis of Doctor of Medicine, National Institute of Hygiene and Epidemiology, 2017. (in Vietnamese)
3. Rmah D, Prevalence of hypertension, diabetes and association with risk behaviors among the Jrai ethnic minority in H’bông commune, Chu Se district, Gia Lai province in 2018, Thesis of the Preventive Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. 2018. (in Vietnamese)
4. Son PT, Quang NN, Viet NL et al., Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Vietnam-results from a national survey, Journal of Human Hypertension. 2012; 26(4): 268-280.
5. Viet NL, The results of the National Hypertension Survey 2015-2016, Vietnam National Heart Association, 2016. (in Vietnamese)
6. Nguyen KK, Hoang KL, Do DL, Hypertension control model for elderly people in Hung Yen town, Journal of Practical Medicine, 2013; 1(857): 128-131. (in Vietnamese)
7. Long TV, Improvement of knowledge, practice prevention of hypertension in 2 communes, Vu Ban district, Nam Dinh province for the period 2011 -2012, Journal of Practical Medicine, 2014; 5(917): 119-123. (in Vietnamese)