THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017

Hoang Van Binh, Tran Thi Nhu Quynh1
1 Ha Tinh Medical College

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành năm 2017, với phương pháp chọn mẫu chùm (PPS) để chọn
30 xã/phường tại 8 huyện/thành phố thuộc tỉnh Thái Bình vào nghiên cứu. Điều tra trên 1450 người
trưởng thành ≥25 tuổi, kết quả cho thấy:
Tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp là 29,8%, trong đó nam giới chiếm 36,5%, cao hơn so với nữ là 22,0%
(p<0,05), chủ yếu là tăng huyết áp độ 1 (42,3%), độ 2 chiếm 35,4% và độ 3 chiếm 22,3%.
Tỷ lệ tăng huyết áp có xu hướng tăng dần theo nhóm tuổi, ở nhóm tuổi từ 70 trở lên chiếm tỷ lệ cao
nhất (36,4%), nhóm tuổi 60-69 chiếm 34,8%, nhóm tuổi 40-59 chiếm 31,5% và thấp nhất là nhóm
tuổi 25-39, chiếm 16,1% (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Prime Minister (2015), 376/QĐ-TTg, National Strategy for Prevention and Control of Cancer, Cardiovascular, Diabetes, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Asthma and Other Non-communicable Diseases, 2015-2025. (in Vietnamese)
2. Viet LN, Cardiovascular Disease Practice, Medical Publishing, 2014. (in Vietnamese)
3. Kayce B, June T, Bernie RO, Hypertension: The Silent Killer: Updated JNC-8 Guideline Recommendation, Continuing Education., 2018.
4. Hanh VTX, Thuong CNH, Hoang PTK, Prevalence of hypertension and diabetes among adults in Ho Chi Minh city - a community - based study in an urban district, Vietnam Journal of Preventive Medicine, 2017; 27(8): 79-85. (in Vietnamese)
5. Hoa N, Thanh DI, Thanh TT, Prevalence trend of hypertension and risk factors of cardiovascular disease among people aged 25 and older in Da Nang city between 2011 and 2015, Vietnam Journal of Preventive Medicine, 2017; 27(8): 55-60. (in Vietnamese)
6. Jafar ST, Homayoun SB, Farahbakhsh M et al., Prevalence and Associated Factors of Prehypertension and Hypertension in Iranian Population: The Lifestyle Promotion Project (LPP), Plos One, 2016; 11(10): e0165264
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165264
7. World Health Organization, Global action plan for the prevention and control of Noncommunicable diseases 2013-2020, 2013.