TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

Nguyen Viet Dang, Tri Kim Ngoc, Bui Tung Hiep, Bui Dang Minh Tri

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tính hợp lý trong sử dụng thuốc điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả trên 384 bệnh án nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019 được chẩn đoán là viêm phổi. Kết quả: Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu chưa phù hợp với phác đồ sử dụng kháng sinh tương đối cao 84,11%. Tỷ lệ kháng sinh có liều dùng chưa phù hợp chỉ chiếm 1,71% trên tổng số trường hợp khảo sát. Tỷ lệ phù hợp liều kháng sinh cao chiếm 98,29%. Tỷ lệ thuốc hỗ trợ có liều dùng phù hợp cao như Salbutamol, Hydrocortison và Prednisolon chiếm tỷ lệ 100%. Nhịp đưa thuốc kháng sinh phù hợp với khuyến cáo chiếm 94,67%. Nhịp đưa thuốc hỗ trợ có tỷ lệ phù hợp rất cao, chỉ có vài trường hợp chưa phù hợp với khuyến cáo như Ibuprofen có 14 trường hợp chiếm 37,84%, Acetylcystein và Hydrocortison chiếm 14,58% với 7 trường hợp, còn lại là Prednisolon và Budesonid chiếm tỷ lệ rất thấp. Kết luận: Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu chưa phù hợp với phác đồ sử dụng kháng sinh tương đối cao. Tỷ lệ phù hợp liều kháng sinh cao. Tỷ lệ thuốc hỗ trợ có liều dùng phù hợp cao như Salbutamol, Hydrocortison và Prednisolon. Nhịp đưa thuốc kháng sinh phù hợp cao với khuyến cáo. Nhịp đưa thuốc hỗ trợ có tỷ lệ phù hợp rất cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Harris M, Clark J, Coote N et al., British Thoracic Society Guidelines for the Management of Community Acquired Pneumonia in Children, Update 2011; 66: 1-23.
2. UNICEF/WHO, Pneumonia. The forgotten killer of the children, 2006.
3. Niem TH, Characteristics of pneumonia with respiratory failure in children from 2 months to 5 years old admitted to respiratory department at Children's Hospital 1, Master thesis of Medicine, University of Medicine and Pharmacy City Ho Chi Minh, 2012. (in Vietnamese)
4. Hoi NV, Analysis of the use of antibiotics in the treatment of community acquired pneumonia in children from 6 months to 5 years old at the Pediatric Department of the General Hospital Xi Man, Ha Giang, Thesis from pharmacy specialist level I, Hanoi University of Pharmacy, 2017. (in Vietnamese)
5. Hoang TN, Analysis of the use of antibiotics in the treatment of community pneumonia at the Pediatric Department, Van Ban District General Hospital, Lao Cai province, Thesis from pharmacy specialist level I, Hanoi University of Pharmacy, 2018. (in Vietnamese)
6. Dong LD, Survey on the use of antibiotics in the treatment of community pneumonia in children under 6 years old at the emergency department of pediatric of Nhu Xuan district general hospital, Thanh Hoa, Thesis from doctor specialist level I, Hanoi University of Pharmacy, 2017. (in Vietnamese)
7. Tung NS, Analysis of the use of antibiotics to treat community acquired pneumonia at the Department of Internal Medicine - Dong Hy General Hospital, Thai Nguyen Province, Thesis graduated from pharmacy specialist level I, Dai Hanoi Pharmaceutical School, 2017. (in Vietnamese)
8. Ha PT, Analysis of antibiotic use in the treatment of community pneumonia at the central pediatric hospital, Master thesis of pharmacy, Hanoi University of Pharmacy, 2017. (in Vietnamese)
9. Thuy BT, Analysis of the use of antibiotics to treat community pneumonia at the Pediatric Department of Bach Mai Hospital, Thesis graduated from pharmacy specialist level I, Hanoi University of Pharmacy, 2019. (in Vietnamese)