MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020.

Phan Thu Nga, Nguyen Thi Ai, Nguyen Ha My, Bui Thi Huyen Dieu, Pham Tuan Dat

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thiết kế theo nghiên cứu dịch tễ học mô tả thông qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích. Phỏng vấn trực tiếp 434 nam sinh viên liên thông y đa khoa với mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về phòng, chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên liên thông y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: có mối liên quan giữa độ tuổi của đối tượng với hành vi về hút thuốc của đối tượng được nghiên cứu với OR=2,0. Có mối liên quan giữa kiến thức về các bệnh mắc phải do hút thuốc lá thụ động và hành vi hút thuốc của đối tượng, theo đó đối tượng không biết các bệnh mắc phải do hút thuốc lá thụ động có khả năng hút thuốc lá cao hơn nhóm biết 4,7 lần.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hoa ND, Tobacco smoking prevalence and related factors in men aged 18 and over in District 6 - Ho Chi Minh City, Journal of Medicine in Ho Chi Minh City, 2014; 18(6): 415-422.
2. Phuong LV, Some factors influencing adolescent male and adolescent smoking levels. Analysis of data from Adolescent Sex and Reproductive Health Survey and Hanoi Youth 2006, Research on family and gender, 2006; 19( 2): 12-24.
3. Thuy B, Summary of 5 years of implementation of the Law on Tobacco Harm Prevention and Control: It is still difficult to handle violations, https://baotintuc.vn /xa-hoi/so-ket-5-nam-thi-hanh-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-van-kho-xu-ly-vi-pham-20191114174250299.html. Accessed on 20th May 2020
4. Bao LK, Chi LTK, Khai HQ, Smoking rate among health workers at Gia Dinh people's hospital, Ho Chi Minh City Medical Journal, 2016; 20(1): 11-16.
5. World Health Organization and Center for disease control and prevention, Global Adult Tobacco Survey (GATS) Viet Nam 2010, Accessed 16th Dec 2020.
6. Making More Efforts To Reduce Smoking Rates, http://tuyengiao.vn/khoa-giao/no-luc-hon- the-lock-down-the-drain-126206. Accessed on 21th May 2020,
7. Tobacco harm prevention: From awareness to action, http://baophutho.vn
/van-de-hom- now/201912/the-style-the-two-of-the-land-from-from-to-Act-Dong-168265. Accessed on 21th May 2021.
8. Joining hands to repel the harmful effects of tobacco, http://hoinongdan.or
g.vn/sitepages/news/54/89595/chung -t-back-here-two-from-the-two. Accessed on 21th May 2021.