THỰC HÀNH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN TẠI HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

Nguyen Ha My, Phan Thu Nga, Nguyen Thi Ai, Bui Thi Dieu Huyen, Pham Tuan Dat

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực hành truyền thông - giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) về bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) của nhân viên y tế thôn (YTT) tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2020. Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên y tế thôn tại các xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang, bao gồm nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Kết quả nghiên cứu: 69,5% đối tượng đã thực hiện TT-GDSK cho người dân tại thôn về bệnh đái tháo đường trong năm qua; trên 80% NVYTT có lập kế hoạch và trên 60% có phối hợp khi thực hiện TT-GDSK về bệnh ĐTĐ; 15/15 ý kiến trưởng trạm cho rằng hoạt động TT-GDSK về bệnh ĐTĐ tại xã còn nhỏ lẻ, không có tính liên tục, chủ yếu là truyền thông gián tiếp; 13/15 ý kiến cho rằng khó khăn lớn nhất trong hoạt động TT-GDSK là đội ngũ NVYT thôn còn hạn chế về kiến thức cũng như kỹ năng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International diabetes foundation, https://www.diabetesatlas.org/en/. Accessed on 13rd Jan 2021.
2. WHO – UNICEF, Report of the International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata. USSR, 1978: 4.
3. Huan VV, Current status of commune health communication and education activities and training needs of commune health workers on non-communicable disease prevention communication in Luc Nam district, Bac Giang province, Master Thesis on Public Health, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, 2017. (in Vietnamese)
4. Huong HT, Assessing the situation of Village Health Workers in Bac Kan Province, Bac Kan Training and Fostering Health Workers Project, 2006. (in Vietnamese)
5. Hien NV, Textbook of Behavioral Science and Health Education, Medical Publishing House, 2006. (in Vietnamese)
6. Anh NB, Current status of operations and training needs of village health workers on health communication and education in Trung Khanh district, Cao Bang province in 2017, Master Thesis of Public Health, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, 2017. (in Vietnamese)