35. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI KHI THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG XE MÁY TẠI TRƯỜNG MẦM NON VIỆT TRIỀU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI NĂM 2023

Nguyễn Thùy Dương1, Hoàng Thùy Dung1, Trần Thị Ngân1, Phạm Việt Cường1
1 Trường Đại học Y tế công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành về đảm bảo an toàn cho trẻ dưới 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe máy tại trường mầm non Việt Triều, quận Đống Đa, Hà Nội năm 2023.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang sử dụng phương pháp phỏng vấn định lượng, tiến hành phát vấn trên tổng số 267 trường hợp người lớn đưa đón trẻ bằng xe máy.


Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người đưa đón trẻ có kiến thức đạt và thái độ tích cực lần lượt là 77,9%; 85,4%; và tỉ lệ thực hành có ít nhất 1 thiết bị an toàn cho trẻ và thực hiện lên xuống xe an toàn, không chở quá số trẻ quy định cũng như không cho trẻ ngồi đằng trước đạt 45,3%. Về kiến thức, 77,9% người đưa đón trẻ chính có kiến thức tốt về Luật quy định liên quan, các hành vi đảm bảo an toàn cho trẻ phù hợp và kiến thức về tai nạn giao thông ở trẻ nhỏ. Về thái độ, chỉ 14,6% người tham gia phát vấn có thái độ không tích cực khi được hỏi về các nguy cơ có thể xảy ra khi đèo trẻ trên xe máy.


Kết luận: Trên 50% có thái độ tốt về đảm bảo an toàn cho trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Dalal K, Lin Z, Gifford M et al., Economics
of global burden of road traffic injuries and
their relationship with health system variables.
International journal of preventive medicine;
2013;4(12):1442-50.
[2] World Health Organization, Child development
and motorcycle safety, 2015.
[3] Bộ Giao thông Vận tải, Chiến lược phát triển an
toàn giao thông xe máy đến năm 2025, tầm nhìn
2030, Hà Nội, Việt Nam.
[4] Fong MC, Measelle JR, Dwyer JL et al., Rates
of motorcycle helmet use and reasons for nonuse
among adults and children in Luang Prabang,
Lao People’s Democratic Republic, BMC Public
Health, 2015;15(1):1-6.
[5] World Health Organization, Child development
and motorcycle safety, 2015.
[6] Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng
chống Chấn thương- Đại học Y tế Công cộng,
Nghiên cứu đội mũ bảo hiểm tại Hà Nội, Thái
Nguyên và Đà Nẵng, 2020.
[7] Merali HS, Bachani AM, Factors associated
with child passenger motorcycle helmet use in
Cambodia. International journal of injury control
and safety promotion. 2018;25(2):134-40.