34. MÔ TẢ TỈ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ TỪ 2020 ĐẾN 2022

Nguyễn Văn Quỳnh1, Nguyễn Thị Hương1
1 Trường Đại học Phenikaa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này nhằm mô tả tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2020-2022.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tương quan bằng số liệu thứ cấp và các phương pháp thống kê mô tả, so sánh.


Kết quả nghiên cứu: Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thanh Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng độ bao phủ BHYT nhưng tỉ lệ bác sĩ/1 vạn dân chỉ đạt 7,2 bác sĩ; tỷ lệ chi tiêu từ tiền túi người dân cho y tế đạt 43% và tỷ lệ tham gia BHYT chỉ đạt 90% (chưa đạt kế hoạch được Chính phủ giao vào năm 2022).


Kết luận: Việc tăng độ bao phủ BHYT tại một huyện miền núi như Thanh Sơn, Phú Thọ trong giai đoạn 2020-2022 đã gặp nhiều khó khăn (có 6 xã không được NSNN hỗ trợ mua thẻ BHYT và 10 xã không còn thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí và ảnh hưởng của dịch Covid-19). Như vậy cần có các giải pháp để tăng cường tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Thanh Sơn trong thời gian tới.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Bảo, Ngành Y tế đã vượt và đạt cả 3 chỉ
tiêu Quốc hội giao năm 2022, Tạp chí Sức
khoẻ & Đời sống, 2023, truy cập từ: https://
suckhoedoisong.vn/nganh-y-te-da-hoanthanh-vuot-ca-
3-chi-tieu-quoc-hoi-giaonam-2022-169230223102452467.htm
[2] BHXH huyện Thanh Sơn (2021-2023), Báo cáo
kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT năm
2020-2022.
[3] BHXH Việt Nam, Chỉ số bao phủ dịch vụ y tế
của Việt Nam cao hơn mức trung bình của thế
giới, 2019, truy cập từ: https://baohiemxahoi.
gov.vn/gioithieu/Pages/gioi-thieu-chung.
aspx?CateID=0&ItemID=12928
[4] Teramoto Minoru, Nguyễn Thị Minh Châu,
Nguyễn Thị Cúc Trâm và cộng sự, Độ bao phủ
và mức độ sử dụng bảo hiểm y tế ở Việt Nam,
Viện Nghiên cứu kinh tế châu Á (IDE-JETRO),
2019.
[5] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 546/QĐ-
TTg v/v giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT
giai đoạn 2022-2025, 2022.
[6] Tỉnh uỷ Phú Thọ, Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày
29/9/2021 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Về việc
thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên
địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, 2021.