33. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÙ CHÂM KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ

Trần Thị Nhị Hà1, Nguyễn Đức Minh2, Trần Đức Hữu3, Nguyễn Đăng Hiển3
1 Sở Y tế Hà Nội
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông
3 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp Phù châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị, có nhóm đối chứng. 80 bệnh nhân được chia làm 2 nhóm: nhóm nghiên cứu điều trị bằng Phù châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt, nhóm đối chứng điều trị bằng Điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt.


Kết quả: Hiệu quả giảm đau: điểm đau trung bình theo thang điểm VAS giảm từ 5,23 ± 0,73 điểm xuống 1,03 ± 0,97 điểm có ý nghĩa thống kê với p<0,01 và tốt hơn nhóm đối chứng (p<0,05). Điểm hạn chế tầm vận động cột sống cổ giảm từ 16,13 ± 3,38 điểm xuống còn 1,05 ± 2,27 điểm, có ý nghĩa thống kê với p<0,01 và cảỉ thiện tốt hơn nhóm đối chứng với p<0,05. Hiệu quả cải thiện hội chứng rễ: sau điều trị, tỷ lệ có hội chứng rễ giảm từ 100% xuống còn 15%, có ý nghĩa thống kê với p<0,01 và tương đương nhóm đối chứng (p>0,05) .


Kết luận: Phương pháp Phù châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt có hiệu quả điều trị Hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống cổ thể can thận hư kiêm phong hàn thấp thông qua hiệu quả giảm đau, cải thiện tầm vận động cột sống cổ và cải thiện hội chứng rễ tốt hơn nhóm đối chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh
cơ xương khớp, Hội chứng cổ vai cánh tay, Nhà
xuất bản Y học, 149-153, 2016.
[2] Kyung-Chung K, Hee SL, Jung-Hee L, Cervical
Radiculopathy Focus on Characteristics and
Differential Diagnosis, Asian Spine J. 14(6),
2020, p. 921-930.
[3] Fu Z, Shepherd R, Fu’s Subcutaneous Needling, a
Modern Style of Ancient Acupuncture?, L. Chen
Lucy, O. Cheng Tsung, editor, Acupuncture in
Modern Medicine, IntechOpen, Rijeka, 2013, p.
Ch. 8.
[4] Trần Thị Yến, Đánh giá hiệu quả điều trị hội
chứng cổ-vai-tay do thoái hóa đốt sống cổ bằng
phương pháp điện châm kết hợp xoa bóp bấm
huyệt, Tạp chí Y học Việt Nam. 501(1), 2021.
[5] Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thái Hà, Hà Thị
Thanh Hương, Khảo sát một số đặc điểm của
bệnh nhân hội chứng cổ vai cánh tay do thoái
hóa cột sống cổ tại khoa Cơ xương khớp Bệnh
viện Y học cổ truyền Trung ương, Tạp chí Y học
Việt Nam, 526(2), 2023.
[6] Ching-Hsuan Huang et al., Rapid Improvement
in Neck Disability, Mobility, and Sleep Quality
with Chronic Neck Pain Treated by Fu’s266
Subcutaneous Needling: A Randomized Control
Study, Pain Research and Management, 2022, p.
7592873.
[7] Boguslaw L, Biological significance of
piezoelectricity in relation to acupuncture, Hatha
Yoga, osteopathic medicine and action of air
ions, Medical Hypotheses. 3(1), 1977, p. 9-12.
[8] H. M. Langevin et al., Evidence of connective
tissue involvement in acupuncture, Faseb j.
16(8), 2002, p. 872-4.
[9] Phạm Ngọc Hà, Đánh giá tác dụng của bài
“Quyên tý thang”và điện châm kết hợp kéo giãn
cột sống trong bệnh nhân đau vai gáy do thoái
hóa cột sống cổ, Luận văn Thạc sỹ y học, Trường
đại học Y Hà Nội, 2018.
[10] Trịnh Thị Lụa, Nghiên cứu tính an toàn và tác
dụng của viên nang cứng TD0019 trong điều trị
hội chứng cổ vai cánh tay do thoát vị đĩa đệm cột
sống cổ, Luận án Tiến sỹ y học, Trường đại học
Y Hà Nội, 2021.